An tử và trợ tử dưới nhãn quan Thần học luân lý
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD
Ký hiệu tác giả: TR-H
Dịch giả: Nguyễn Đình Diễn
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000611
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 407
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010287
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 24
Số trang: 407
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần 1 : Tình hình hiện nay 29
Phần 2: Những luận cứ chủ yếu 87
Phần 3: Đánh giá kỹ lưỡng các luận cứ ủng hộ an tử 139
Phần 4: Đánh giá kỹ lưỡng các luận cứ phản đối an tử 201
Phần 5: Đánh giá cuộc tranh luận hiện nay 253
Kết luận 321
Declaration on Euthanasia 333
Một số thuật ngữ 345
Một số thuật ngữ 349