Luân lý giới tính
Tác giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008214
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008216
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010670
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: LỊCH SỬ CỦA GIỚI TÍNH CON NGƯỜI 5
I. Giới tính và truyền thống Kitô giáo 5
1. Một cái nhìn chung về Hội thánh Công giáo 5
2. Hội Thánh và vấn đề giới tính 6
3. Một vài nét về Hội thánh Công giáo 7
4. Mặc khải và truyền thống 8
5. Một vài nét về việc nghiên cứu Kinh Thánh hiện nay 10
6. Đức tin và giới tính 11
7. Truyền thống và giới tính 12
II. Kinh Thánh 13
1. Cựu ước 13
2. Tân ước  15
3. Các tác giả Tân ước khác 17
III. Các Kitô hữu tiên khởi 17
1. Kitô hữu tiên khởi và thế giới chung quanh 17
2. Quan niệm của Rôma và Hy Lạp về thế giới 18
3. Ảnh hưởng của Stoic 18
4. Ảnh hưởng của Ngộ giáo 19
5. Thái độ của Kitô giáo trước ảnh hưởng của Ngộ giáo 20
6. Ảnh hưởng của thuyết nhị nguyên 21
7. Lý tưởng độc thân 21
IV. Sự bi quan của Thánh Augustinô 22
1. Thân thể của Thánh Augustinô 22
2. Thánh Augustinô và vấn đề giới tính 23
3. Sự bi quan của Thánh Augustinô 24
V. Giới tính thời Trung cổ 25
1. Các sách sám hối 25
2. Phụ nữ “mắc uế” 26
3. Luật phụ nữ về hôn nhân và giới tính 27
VI. Thần học Kinh viện 28
1. Vài nét về Thần học Kinh viện 28
2. Thánh Tôma và vấn đề giới tính 28
3. Lý thuyết về luật tự nhiên 29
4. Các tội phạm tới giới tính 390
5. Một cái nhìn về Bí tích Hôn Phối thời Kinh viện 31
VII. Thời cải cách 31
1. Tin lành 32
2. Việc xem xét lại mục đích sinh con trong hôn nhân 32
3. Phong trào Jansen và Thanh giáo 33
VIII. Thời hiện đại 35
1. Chu kỳ kinh nguyệt 35
2. Luật Hôn nhân của Hội thánh Công giáo  36
3. Hội nghị Lambeth 36
4. Phản ứng của Hội thánh Công giáo: Thông điệp Casti Connubii 37
5. Nhìn lại mục đích của hôn nhân 39
6. Ý nghĩa của hôn nhân 39
7. Phản ứng của Hội Thánh đối với Doms 40
Chương II: VIỆC CẢI TỔ HỘI THÁNH 43
I. Công đồng Vatican II 43
1. Các Đức Giáo Hoàng trước Công đồng Vatican II 43
2. Đức Gioan XXIII 45
3. Hội Thánh trong giai đoạn mới 46
4. Đức Gioan XXIII với Công đồng Vatican II 47
5. Công đồng Vatican II 48
6. Đức Phaolô VI 49
7. Công đồng và những mục đích của hôn nhân 49
8. Đức Phaolô với vấn đề ngừa thai và độc thân 51
9. Vấn đề hạn chế sinh sản trong Hội thánh 52
10. Phương pháp ngừa thai theo chu kỳ kinh nguyệt 54
11. Thuốc ngừa thai 54
II. Ủy ban hạn chế sinh sản 55
1. Các thành viên của ủy ban 55
2. Cuộc họp đầu tiên của ủy ban 56
3. Cuộc họp thứ hai 56
4. Tình yêu chính là trọng tâm của hôn nhân 58
5. Quy tắc Đức Piô XII thiết lập vẫn còn hiệu lực 58
6. Cuộc họp thứ tư của ủy ban 59
7. Khóa họp cuối cùng của ủy ban dân số và gia đình 62
III. Tuyên bố công khai 64
1. Sự chậm trễ của Đức Giáo Hoàng 64
2. Việc xuất bản các báo cáo bí mật của ủy ban hạn chế sinh sản 65
3. Nội dung của các bản báo cáo 66
4. Majority Report bị phản bác 67
5. Những niềm hy vọng mới 67
IV. Việc hạn chế sinh sản 68
1. Bối cảnh chung Humanae Vitae 68
2. Nội dung của Humanae Vitae 70
3. Thông điệp loại bỏ phương pháp toàn thể 72
4. Phản ứng trước Humanae Vitae 72
5. Công đồng Vatican II và Hội thánh 74
6. Humanae Vitae, một hướng dẫn của Chúa Thánh Thần 76
7. Những người ủng hộ Humanae Vitae 76
8. Cần có một cái nhìn mới về đạo Công Giáo 77
V. Những tiếng nói bất đồng 78
1. Những khuyết điểm của Humanae Vitae về “Giáo hội học” và “phương pháp luận” 78
2. Một sự phản đối chưa hề có 80
3. Sự bất nhất nội tại của Thông điệp 81
4. Những phản đối từ Âu châu 81
5. Uy tín của Hội Thánh bị đe dọa 82
6. Lý do vì sao Đức Phaolô VI không theo lời khuyên của ủy ban 83
Chương 3: THẦN HỌC VỀ GIỚI TÍNH CON NGƯỜI 87
I. Giới tính của con người: một thứ ngôn ngữ 88
1. Ngôn ngữ biểu trưng: Tinh thần và thể xác 88
2. Là nam là nữ Ngài đã tạo nên họ 92
3. Sự nhập thể có tính văn hóa của giới tính 97
4. Luân lý giới tính và tiến trình phát triển 99
II. Tình yêu là một lời giải đáp 101
1. Ý nghĩa đích thực của tình yêu 102
2. Tình yêu và sự lớn lên trong tình yêu như tiêu chuẩn tối thượng cho những qui tắc trong nền đạo đức giới tính 106
3. Có một nền đạo đức giới tính đặc trưng Kitô giáo chăng? 109
4. Tình yêu và khoái lạc 111
III. Sự sinh sản như một phần nội tại của ngôn ngữ giới tính 115
1. Sinh sản: Một phẩm tính trường tồn của tình yêu vợ chồng 115
2. Những đa dạng về văn hóa và lịch sử, sự phát triển và suy tàn 117
3. Cha mẹ có trách nhiệm 120
IV. Giao ước của tình yêu: hôn nhân và gia đình 133
1. Hôn nhân như một cơ chế  133
2. Hôn nhân, một ơn gọi 137
3. Tính bí tich của hôn nhân 138
4. Một vợ, một chồng 140
5. Sự chung thủy và tính bất khả phân ly của giao ước hôn nhân 142
V. Giới tính và đời sống độc thân 148
1. Độc thân và hôn nhân 149
2. Ái ân và độc thân 149
3. Độc thân vì những lý do khác nhau 150
4. Độc thân và khả năng lớn mạnh trong tình yêu 151
5. Tình bạn đích thật 153
6. Nhiệt thành và khổ chế 154
7. Đức khiết tịnh của người độc thân và những căng thẳng giới tính 156
VI. Những tội nghịch đức khiết tịnh 158
1. Các tội phạm một mình 158
2. Những tội phạm đến giới tính do hai hoặc hơn hai người thực hiện 165
3. Những quan hệ giới tính trước hôn nhân 171
4. Những tội phạm đến giới tính do những người có gia đình 177
5. Đồng tính luyến ái và những hình thức giới tính lệch lạc 179
VII. Những phương thế để sống đức khiết tịnh 182
1. Về mặt xã hội 182
2. Về mặt gia đình 1812
3. Về mặt cá nhân 183
4. Sống đức khiết tịnh Kitô giáo 183