Thực hành y khoa và vấn đề an tử - trợ tử dưới nhãn quan luân lý Công giáo
Tác giả: Anrê Phạm Văn Tú, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007508
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008741
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN DẪN NHẬP 11  
Dẫn nhập vấn đề 11  
Mục đích 12  
Phạm vi và giới hạn đề tài 12  
Định nghĩa một số thuật ngữ 13  
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 19  
I. Dẫn nhập 19  
II. Lịch sử thế tục 20  
2.1. An tử và trợ tử trong thế giới Hy La cổ đại 20  
2.2.  Giai đoạn hậu La Hy 23  
2.3. Thời đại ánh sáng thế kỷ 18 và sau đó 25  
2.4. Thế kỷ XX 28  
III. Lịch sử tôn giáo 31  
3.1. Lịch sử an tử trong giáo huấn của Giáo hội Công giáo 31  
3.2. Lịch sử an tử trong các văn kiện huấn quyền và thần học 36  
CHƯƠNG II: MỘT SỐ LUẬN CỨ CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH TRANH LUẬN HIỆN NAY 43  
I. Các luận điểm ủng hộ 44  
1.1. Quyền tự quyết (self-determination/ autonomy) 45  
1.2. Nguyên lý lòng thương xót (Principle of mercy) 46  
1.3 Quyền được chết (right to die) 48  
1.4 Tính tương đồng luân lý giữa cái chết và để cho chết (killing vs allowing to die) 48  
1.5 Sự sống nhân bản so với sự sống sinh học (‘personal’ life vs. ‘biological’ life) 50  
1.5.1 Những phán đoán về phẩm chất của cuộc sống (quality of life jidgements) 51  
1.5.2. Phi nhân vị (nonpersonhood) 51  
II. Các luận điểm chống đối 52  
2.1. Tính thánh thiền của sự sống (the sanctity of life) 52  
2.2. Nguyến tắc thiện ích chung (the principle of the common good) 55  
2.3. Luận cứ đốc trượt (the slippery slope argument) 58  
2.3.1. Kinh nghiệm từ Quốc Xã Đức 60  
2.3.2. Kinh nghiệm Hà Lan 62  
2.4. Có sự phân biệt về luân lý giữa chủ động giết chết và để cho chết (active kiling &allowing to die) 64  
2.4.1. Nguyên tắc song hiệu (principle of doauble effect) 67  
2.4.2. Ý định (intention) 69  
2.4.3. Phân biệt giữa phương tiện điều trị thông thường và ngợi thường (ordinary and extraordinary means of treatment) 70  
2.4.4. Dinh dưỡng và dịch truyền (nutrition and hy dration) 74  
CHƯƠNG III: NGHỀ Y VỚI MỘT SỐ XU HƯỚNG VÀ NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC HIỆN HÀNH 79  
I. Ngành nghề y tế và thực hành Y khoa 79  
1.1. Vai trò, chức năng và bản chất xã hội của nghề y 79  
1.1.1. Vai trò và chức năng 79  
1.1.2. Bản chất xã hội 81  
1.2. Cùng đích tính của Y khoa 84  
1.2.1. Mục đích của Y khoa 84  
1.2.2. Tương quan thầy thuốc và bệnh nhân 85  
II. Một số xu hướng đạo đức và các nguyên tắc tiếp cận trong đạo đức sinh Y học 87  
2.1. Một số xu hướng và quan điểm trong đạo đức y sinh học ngày nay 87  
2.1.1. Các lý thuyết theo xu hướng duy lợi (utilitarian theories)  87  
2.1.2. Đạo đức học theo xu hướng nghĩa vụ học 89  
2.1.3. Đạo đức học theo xu hướng hữu thể học 90  
2.1.4. Đạo đức học theo xu hướng duy nhân vị 91  
2.1.5. Quan điểm đạo đức học thực dụng 93  
2.1.6. Đạo đức học theo xu hướng kế ước xã hội 95  
2.2. Một số nguyên tắc đạo đức chính trong đạo đức y sinh học 96  
2.2.1. Tôn trọng quyền tự quyết (autonomy) 96  
2.2.2. Hành động vì ích lợi của người khác (beneficence) 98  
2.2.3. Công bình (justice) 99  
CHƯƠNG IV: NHÂN ĐỨC KITÔ GIÁO VỚI THỰC HÀNH Y KHOA 101  
I. Trở lại với nền luân lý đặt nền trên các nhân đức 101  
1.1. Luân lý tính nội tại của y khoa 103  
1.2. Thầy thuốc Kitô hữu 105  
1.2.1. Nguồn gốc lịch sử 106  
1.2.2. Ảnh hưởng của Kitô giáo 108  
II. Các nhân đức đối thần Kitô giáo trong thực hành y khoa 111  
2.1. Đức tin 111  
2.1.1. Thách đố của Đức tin và lời thề Hyppocrate 112  
2.1.2. Đức tin ảnh hưởng trên thực hành và nền luân lý 115  
2.2. Đức cậy và sự chữa lành 117  
2.2.1. Hy vọng như là một hiện tượng tự nhiên 118  
2.2.2. Tôn giáo và hy vọng 120  
2.3. Đức Mến: nguyên lý chủ đạo của luân lý Kitô giáo 123  
2.2.1. Thực hành y khoa và đức mến 123  
2.3.2. Đức mến Kitô giáo và các nguyên tắc đạo đức 125  
2.3.3. Đức mến Kitô giáo và việc thực  hành nghề nghiệp 128  
2.3.4. Chăm sóc người đau yếu giai đoạn cuối bệnh nhân hấp hối 131  
CHƯƠNG V: TÓM LƯỢC, NHẬN ĐỊNH VÀ KẾT LUẬN 139  
Dẫn nhập 139  
I. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo 140  
2.1. Quan điểm và nhân vị con người 140  
2.2. Về ý nghĩa sự sống và cái chết của con người 143  
2.3. Về ý nghĩa đau khổ và bệnh tật 146  
2.4. Về tính trái luân lý của an tự và trợ tử 150  
2.4.1. Về an tử 150  
2.4.2. Về trợ tử 153  
II. Một số nét truyền thống và y đức Việt nam cùng một vài nhận định riêng 160  
2.4.3. Với trào lưu “Hợp tác hóa” an tử- trợ tử 157  
3.1. Một số nét truyền thống về y đức và chữa trị của nền y học Việt Nam 160  
3.2. Một số nhận định các nhân 163  
Kết luận 169  
Phụ lục 171  
Thư mục tham khảo 203