Histoire des Dogmes dans, L'antiquité Chrétienne
Tác giả: J. Tixeront
Ký hiệu tác giả: TI-J
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013623
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1928
Khổ sách: 19
Số trang: 320
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích