Outlines of dogmatic theology
Tác giả: Sylvester Joseph Hunter
Ký hiệu tác giả: HU-S
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012494
Nhà xuất bản: Benziger Brothers, Inc.
Năm xuất bản: 1896
Khổ sách: 17
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích