Lịch sử tín điều. Thiên Chúa cứu độ
Tác giả: Bearnard Sesboué, Joseph Wolinsky
Ký hiệu tác giả: SE-B
Dịch giả: Lm. Lê Văn Chính
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006693
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 378
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0006694
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 378
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006695
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 378
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007805
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 378
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008892
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 378
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010424
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 378
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 4
NHỮNG DIỆN LUẬN KITÔ GIÁO BAN ĐẦU VÀ TRUYỀN THỐNG ĐỨC TIN 9
I. NHỮNG DIỄN LUẬN KITÔ GIÁO BAN ĐẦU 9
1. Diễn luận Do Thái- Kitô giáo 9
2. Ngộ đạo thuyết 17
3. Diễn luận Kitô giáo của các giáo phụ tông đồ tới Irenê 22
II. TRUYỀN THỐNG VÀ QUY LUẬT ĐỨC TIN 26
1. Ý nghĩa của truyền thống nơi các giáo phụ 28
2. Chuẩn mực quy luật đức tin: Kinh bộ 31
NHIỆM CUỘC BA NGÔI VÀO NHỮNG THẾ KỶ II-III 37
I. VẬN DỤNG ĐẾN LÝ TRÍ, GIỚI THIỆU MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI 37
1. Thần học về Ngôi lời (logos) nơi các giáo phụ hộ giáo 40
2. Irenê: nhiệm cuộc Ba Ngôi và cứu độ nơi Đức giê su Kitô 43
TỪ NHIỆM CUỘC TỚI THẦN LUẬN 57
I. DƯỠNG TỬ THUYẾT (Adoptiatianisme) VÀ HÌNH THÁI THUYẾT (Modalisme) 57
II. VẤN ĐỀ SỐ LƯỢNG NƠI THIÊN CHÚA TRƯỚC THỜI TERTULLIANÔ: JUSTINÔ VÀ HIPPOLYTÔ 60
1. Justinô và vấn đề một Thiên Chúa khác 60
2. Hippolyto với tương quan vô hình - hữu hình: Ngôi Lời - con 61
III. NHIỆM CUỘC VÀ THẦN HỌC BA NGÔI NƠI TERTULLIANÔ 64
1. Nhất chủ 65
2. Ba so sánh theo lối montanít 66
3. Nhiệm cuộc và sự sắp đặt: chứng minh về số lượng nơi Thiên Chúa 67
4. Từ Kitô luận đế Ba ngôi vĩnh cửu 70
5. Phải chăng Ba ngôi (chỉ là) nhiệm cuộc? Luận đề của Harnack 73
6. Nguồn gốc vĩnh cửu của Con và Thánh Thần 74
7. Tertullianô, người báo trước khoa Kitô học 75
8. Bản thể và ngôi vị: đóng góp của Tertullianô 78
IV. ORIGÈNE VÀ THẦN HỌC NGÔI LỜI THIÊN CHÚA 80
1. Clêmentê thành Alexandria 80
2. Sự tiền hữu các linh hồn và mầu nhiệm phục sinh 83
3. Tính vô chất thể của Thiên Chúa và việc sinh hạ vĩnh cửu của Chúa Con 85
4. Được dinh ra "như ý chí phát xuất từ tinh thần" 88
5. Từ Cha, "sự thiện hiện tại" đến Con, "hình ảnh sự thiện " 89
6. Chúa Con "hình ảnh của sự Tốt Lành " của Cha 90
7. Sự phân biệt Thiên Chúa (ho theos) và Thiên Chúa (Theos) 92
8. Sự phân biệt "Nhất Đa tạp" và thần học về những cách gọi tên 93
9. Thần học về Thánh Thần theo ánh sáng của Gioan 1,3 94
10. Origiène và Ba ngôi vị (troi hypostases) 96
11. Viễn tưởng khác về nhập thể 99
12. Những hậu duệ của Origène 101
V. QUAN ĐIỂM HẠ PHỤC CỦA CÁC GIÁO PHỤ TRƯỚC CÔNG ĐỒNG NIXÊ 103
KHẲNG ĐỊNH THẦN TÍNH CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN 109
I. THẦN TÍNH CỦA CHÚA CON VÀ CUỘC TRANH LUẬN CHUNG QUANH CÔNG ĐỒNG NIXÊ (325) 110
1. Giáo thuyết Ariô, xác tín "nhất chủ" 110
2. Công đồng Nixê (325) 115
3. Sự khai sinh và phát triển tranh luận 120
4. Athanasiô, người bảo vệ Nixê 122
5. Sự đóng gióp của Hilariô thành poitiers 125
6. Việc đón nhận công đồng Nixê 127
II. THẦN TÍNH CHÚA THÁNH THẦN VÀ CÔNG ĐỒNG CONSTANTINỐP (381) 130
1. Sự khai sinh lạc giáo của Thánh Thần (hérésies pneumatistes) 131
2. Những người Tropiques Ai cập 132
3. Những người Đông phương 133
4. Nhưng luận chứng bênh vực thần tính của Chúa Thánh Thần 133
5. Một ngôn ngữ thận trọng cách đặc biệt 140
6. Công đồng Constantinốp I (381) 141
III. BÀI ĐỌC THÊM 149
1. Vấn đề nội dung và ngôn ngữ 149
2. Bài đọc thêm: Xem J. Liébaert, Giáo phụ 1, Đại chủng viện thánh Giuse trang 212tt 152
SUY TƯ VÀ SOẠN THẢO NGÔN NGỮ BA NGÔI 157
I.TỪ VIỆC SOẠN THẢO NHỮNG Ý NIỆM ĐẾN CÔNG THỨC BA NGÔI 157
1. Soạn thảo suy lý về sự phân biệt Ba ngôi 158
2. Trả lời suy lý của Basiliô thành Xêsarê 160
3. Việc soạn thảo công thức Ba ngôi 163
4. Lịch sử vắn tắt những ý niệm về ngôi vị (persona) và (hypostase) 165
5. Vai trò của những giáo phụ cappađoxia trong việc soạn thảo công thức Ba 168
6. Từ công thức đức tin năm 382 đến công đống năm 553 170
II. TỪ AUGUSTINÔ ĐẾN THÁNH TÔMA: HƯỚNG ĐẾN GIÁO THUYẾT TƯƠNG QUAN HIỆN HỮU 172
1. Agustinô, người thừa kế tư tưởng hy lạp 175
2. Từ Boetius tới Gilbert de la porrée 176
3. Thánh Tôma và những tương quan hiện hữu 178
4. Kết luận: những ngôi vị, những tương quan "hiện hữu" 182
III. GIÁO THUYẾT FILIOQUE VÀ TRANH LUẬN GIÁO THUYẾT GIỮA TÂY VÀ ĐÔNG PHƯƠNG 184
1. Các giáo phụ hy lạp và sự nhiệm xuất của Thánh Thần 185
2. Augustinô, người sáng tạo giáo thuyết Filioque 188
3. Hai nhận xét Ba ngôi 191
4. Từ việc đưa Filioque vào trong Tín biểu cho đến ly giáo Tây và Đông phương 194
5. Những thất bại của những nỗ lực hiệp nhất: LyonII và Florence 197
6. Từ Filioque và cuộc đối thoại đại kết ngày nay 204
KITÔ HỌC VÀ CỨU THẾ LUẬN CÔNG ĐỒNG ÊPHÊSÔ VÀ CHALCEDOINE 209
I. KITÔ LUẬN VÀ CỨU THẾ LUẬN VÀO THẾ KỶ IV 210
1. Những luận chứng cứu thế luận: sự trung gian của Chúa Ki tô, thần hóa 210
2. Athanasio: Đức Kitô, Đấng cứu Thế 216
3. Apollinari ô thành Laođixê và thuyết Apollinarisme 220
4. Ki tô luận của trường phái antiokia (Diodore thành Tarse và Theodere) 223
5. Kitô luận của những giáo phụ miền cappađôxia 229
6. Hai nền thần học Alexandira và Antiokia đối kháng căng thẳng; tk IV 232
II. NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN LỚN VỀ KITÔ HỌC Ở THẾ KỶ V 234
1. Câu hỏi về dự duy nhất nơi Đức Kitô: Nestôriô và Cyrillo. Công đồng Epheso 234
2. Sự can thiệp của Cyrillo: Lá thư tháng giêng 430 236
3. Trả lời của Nestôriô 239
4. Bức thư thứ ba của Cyrillo gửi Nestôriô 240
5. Công đồng Êphêsô 242
6. Văn kiện Hiệp nhất năm 433 246
7. Câu hỏi về Nestôriô? 248
8. Nhìn lại và đánh giá công đồng Êphêsô 249
9.Một ngôi vị trong hai bản tính phân biệt: Êtykhê và công đồng Chalxêđônia 250
10. Cuộc "gian lận và bạo động" ở Êphêsô năm 449 253
11. Thư của Lêô gửi Flavien 255
12. Công đồng Chalxiđônia (451) 258
13. Giáo hội học của công đồng 260
14. Định thức Kitô học của Chalxêđonia 261
15. Tổng kê về Chalxêđônia : 264
16. Việc đón nhận công đồng Chalxêđônia 266
KITÔ HỌC VÀ CỨU THẾ LUẬN KỂ TỪ THẾ KỶ THỨ VI 271
I. CÔNG ĐỒNG CONSTANTINỐP II (553): MỘT CÁCH ĐỌC CHALXÊĐÔNIA THEO CHlỀU HƯỚNG EPHÊSÔ 271
1. Vai trò của hoàng đế Justinien trước công đồng 271
2. Những thăng trầm của công đồng: hoàng đế và giáo hoàng 273
3. Đâu là giá trị của Constantinốp II 275
4. Những khoản luật của Constantinốp II: giải thích Chalxêđônia 277
5. Tổng kê về Công đồng 280
II. NHẤT HÀNH THUYẾT (MONOEUNERGISME) VÀ NHẤT Ý  
THUYẾT (MONOTHEƯLISME) 281
1. Khủng hoảng "agnoète" (bất tri) 282
2. Cuộc khủng hoảng nhất hành (monoénergisme) và nhất ý thuyết  
(monothélisme) 286
3. Họp công đồng Constantinốp III (680-681) 292
4. Sắc lệnh tín lý của Constantinốp III 294
5. Tổng kết về công đồng Constantinốp III 295
III. CUỘC TRANH LUẬN VỀ ẢNH TƯỢNG : NIXÊ II (787).E6 296
1. Truyền thống mâu thuẫn về ảnh tượng 296
2. Sự bùng nổ cuộc xung đột về ảnh tượng 298
3. Gioan Đamaxênô: Thần học về ảnh tượng 298
4. Công đồng Hiera ở Đông phương 300
5. Triệu tập công đồng Nixê II 301
6. Việc đón nhận Nixê II 305
IV. CỨU THẾ LUẬN (SOTÉRIOLOGIE) CỦA THIÊN NIÊN KỶ I 307
1. Ưu tiên dành cho việc trung gian đi xuống 308
2. Giáo thuyết hy lễ (sacrifice) của Augustinô 317
V. KITÔ LUẬN VÀ CỨU ĐỘ LUẬN CỦA THIÊN NIÊN KỶ II 324
1. Vấn nạn "ba ý kiến" (la question des trois opinions) 326
2. Tri thức (science) và ý thức (conscience) của Chúa Kitô 329
3. Thời hiện đại: Chúa Kitô của những triết gia và những sử gia 333
4. Vatican II: Chúa Kitô, chân lý của con người 139
5. Phong trào Kitô học thời hiện đại 341
6. Khoa cứu thế luận vào thiên niên kỷ II 345
7. Thánh Tôma: từ ơn cứu độ cho đến việc đền bù 354
8. Sự đền bù ở công đồng Trentô 358
9. Thời hiện đại: từ sự thay thế đến sự đền bù "đại diện" (satisfaction vicaire) 361
LỜI KẾT 369
MỤC LỤC 374