Gratia Christi essai d'histoire du dogme, et de théologie dogmatique
Tác giả: Henri Rondet, SJ
Ký hiệu tác giả: RO-H
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012432
Nhà xuất bản: Beauchesne et ses fils
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 396
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích