Newman. Le dé veloppement du dogme
Tác giả: J.-H. Walgrave, O.P.
Ký hiệu tác giả: WA-J
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012390
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 21
Số trang: 398
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích