Introduction A L'estude Du Dogme
Tác giả: P. Glorieux
Ký hiệu tác giả: GL-P
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011301
Nhà xuất bản: Les éditions du Vitrail
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 23
Số trang: 401
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011398
Nhà xuất bản: Les éditions du Vitrail
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 23
Số trang: 401
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích