Introduction au Dogme Catholique
Tác giả: JML. Monsabré
Ký hiệu tác giả: MO-J
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011212
Nhà xuất bản: Bureaux de L'année Dominicaine
Năm xuất bản: 1896
Khổ sách: 17
Số trang: 358
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích