Le donné révélé et la Théologie
Tác giả: A. Gardeil
Ký hiệu tác giả: GA-A
DDC: 238 - Tín điều
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011524
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Khổ sách: 20
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012750
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Khổ sách: 20
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích