Để đọc Tân ước
Nguyên tác: Pour lire le nouveau testament
Tác giả: Etienne Charpentier, Régis Burnet
Ký hiệu Tác giả: CH-E
Dịch giả: Thiên Hựu, Xuân Hùng
DDC: 225.071 - Tân ước - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009129
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009212
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Đọc Tân ước 9
PHẦN THỨ NHẤT: KHÁI QUÁT 15
Môi trường của Tân ước 20
Phục sinh, biến cố căn bản của Tân ước  43
Các giai đoạn biên soạn Tân ước 63
PHẦN THỨ HAI: CÁC SÁCH TIN MỪNG VÀ SÁCH CÔNG VỤ 69
Văn thể của sách Tin Mừng 70
Phúc Âm theo thánh Marcô 91
Tin mừng theo thánh Matthêô 104
Tác phẩm của Luca, sách Tin Mừng và Công vụ 117
Tin mừng theo thánh Gioan 131
PHẦN THỨ BA: CÁC THƯ TRONG TÂN ƯỚC 145
Các thư của Phaolô 147
Các đấng kế vị Phaolô 187
Các thư các Tông đồ 195
PHẦN THỨ TƯ: CÁC HÀNH TRÌNH  207
Hành trình xuyên qua Tân ước 209
Các hành trình xuyên qua các sách Tin Mừng 223
Các hành trình qua các thư 250
PHẦN THỨ NĂM: SÁCH KHẢI HUYỀN 275
PHẦN THỨ SÁU: CÁC LỜI KHUYÊN KHI ĐỀ CẬP ĐẾN MỘT TƯỜNG THUẬT 275
Phân tích một diễn văn 289
PHẦN THỨ BẢY: ĐỂ ĐI XA HƠN  
Các Phúc âm ngụy thư của Tân ước 297
Xem đầy đủ Thu gọn