Nhập môn Kinh Thánh tổng quát
Tác giả: Lm. Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao, OP
Ký hiệu tác giả: NG-R
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005584
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005585
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ƠN LINH HỨNG THÁNH KINH 6
- CỰU ƯỚC 9
1.Linh hứng Thánh Kinh là một phần của Mặc khải 9
2.Mặc khải và "Lời của Đức Chúa" 11
3.Mặc khải trong lịch sử Dân Thiên Chúa 13
4.Sách Thánh thành hình trong lịch sử thế nào 14
5.Sách Thánh vào cuối thời Cựu Ước 19
- TÂN ƯỚC 22
1.Thái độ của Chúa Giê-su và các Tông đồ đối với các sách Cựu Ước 22
2.Nguồn gốc của các sách Tân Ước trong lời giảng thời đầu 25
3.Các sách Tân Ước giai đoạn quyết định 27
THEO CÁC GIÁO PHỤ 29
1.Con người là dụng cụ của Thiên Chúa 31
2.Thiên Chúa là tác giả của Sách Thánh 33
3.Thiên Chúa "đọc chính tả"? 34
4.Sách Thánh là chữ Thiên Chúa viết 35
TỚI CÔNG ĐỒNG TREN-TÔ 37
1.Trung cổ cho tới thời Kinh viện 37
2.Kinh viện - đặc biệt với thánh Tô-ma A-qui-nô 38
3.Công đồng Tren-tô với phạm vi ơn linh hứng 40
BẢN CHẤT ƠN LINH HỨNG 43
1.Quan điểm của D.Banez 43
2.Quan điểm của L.Leys 44
3.Cần bảo vệ tính siêu nhiên của Sách Thánh 47
THỜI CÔNG ĐỒNG VA-TI-CA-NÔ I 48
1.J.B.Franzelin với ý niệm "tác giả văn học" 48
2.Đạo lý Va-ti-ca-no I và một số vấn đề được đặt ra 50
3.Ghi nhận về tiêu chuẩn ơn linh hứng 51
TỪ SAU THÔNG ĐIỆP PROVIDENTISSIMUS DEUS 54
1.Các văn kiện của huấn quyền 54
2.Tâm lý của Thánh ký dưới tác động của ơn linh hứng 57
SÁCH THÁNH KHÔNG SAI LẦM 69
1.Thời xưa 69
2.Thời nay 69
3.Chiều kích xã hội và Giáo Hội của ơn linh hứng 77
QUY ĐIỂN THÁNH KINH 79
- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC 79
1.Quy điển Thánh Kinh là gì? 79
2.Đệ nhất quy điển và đệ nhị qyt điển 79
3.Tiêu chuẩn để nhận quy điển 80
- HUẤN QUYỀN VÀ QUY ĐIỂN THÁNH KINH 82
1.Định tín của CĐ Tren-tô về quy điển Thánh Kinh 82
2.Một số lời tuyên bố của huấn quyền về quy điển 84
- TRUYỀN THỐNG CÁC TÔNG ĐỒ VỀ QUY ĐIỂN 86
1.Quy điển Cựu Ước của người Híp-ri 86
2.Truyền thống thời các Tông đồ về quy điển Cựu Ước 89
3.Nhóm "đệ nhị quy điển" 90
4.Quy điển Tân Ước thành hình thế nào 94
- ĐI TÌM BẢN VĂN CHÍNH XÁC 99
1.Vì sao bản văn có thể thay đổi 100
2.Tiêu chuẩn nào để có bản văn chính xác 101
LUẬT GIẢI THÍCH SÁCH THÁNH 103
SÁCH THAM KHẢO 125
MỤC LỤC 126