Précis d'introduction au nouveau Testament
Tác giả: l'Abbé Charles Schaefer
Ký hiệu tác giả: SC-L
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011939
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 23
Số trang: 255
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích