Kinh Thánh bằng hình. Tân ước
Tác giả: Sweet Pubising
Ký hiệu tác giả: PU-S
Dịch giả: Đỗ Văn Thuấn
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010213
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 232
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
SÁCH MÁTTHÊU, SÁCH MÁCCÔ, SÁCH LUCA, SÁCH GIOAN  
MATTHEW, MARK, LUKE, JOHN  
Sinh nhật Gioan Tẩy Giả  5
The birth of John the Baptist 5
Chúa Giêsu sinh ra  7
The birth of Jesus 7
Các mục đồng nghe tin Đức Giêsu sinh ra 10
Shepherds hear of the birth of Jesus  10
Các Đạo sĩ đến viếng Đức Giêsu  12
Wise Men visit Jesus 12
Ông Simêon và bà Anna gặp Hài Nhi Giêsu 14
Simeon and Anna meet baby Jesus  14
Đức Giêsu ở Giêrusalem năm 12 tuổi 16
12-year-old Jesus In Jerusalem 16
Ông Gioan làm pháp rửa cho Đức Giêsu 18
John baptises Jesus 18
Đức Glêsu chịu cám dỗ trong hoang địa 20
Jesus is tempted in the wilderness 20
Anrê, Phêrô, Philípphê và Natanaen gặp Đức Giêsu 21
Andrew, Peter, Philip and Nathanael meet Jesus 21
Đức Giêsu tại tiệc cưới 24
Jesus at a wedding 24
Đức Giêsu nói chuyện với người phụ nữ Samari 26
Jesus talks with Samaritan woman 26
Đức Giêsu trừ quỷ và chữa lành bệnh nhân tại Caphácnaum  28
Jesus delivers and heals in Capernaum 28
Đức Giêsu dẹp yên bão tố 30
Jesus calms a storm 30
Đức Giêsu chữa người bị quỷ ám 32
Jesus changes a troubled man 32
Người bại liệt được thòng từ mái nhà xuống 34
Paralysed man lowered through roof 34
ĐứcGiêsu mời gọi ông Mátthêu làm môn đệ Người  36
Jesus invites Matthew to be His Disdple 36
Đức Giêsu cho con gái ông Glairô sống lại  38
Jesus raises Jairus's daughter to life 38
Đức Giêsu chữa đầy tớ của một viên đại đội trưởng   41
Jesus heals a Centurion's servant 41
Đức Giêsu chữa người mù bẩm sinh 43
Jesus heals a man born blind 43
Đức Giêsu sai các môn đệ đi giảng  45
Jesus sends out His disciples 45
Đức Glêsu chữa người bị bại một tay 49
Jesus heals a man with a withered hand 49
Một phụ nữ xức dầu thơm cho Đức Giêsu và được ơn tha tội  51
A woman who anoints Jesus finds forgiveness 51
Dụ ngôn người gieo giống S4
The Parable of the Sower 54
Dụ ngôn cỏ dại  57
Parable of the Weeds 57
Các dụ ngôn về Nước Trời 59
Parables about the Kingdom of Heaven 59
Đức Giêsu bị từ chối tại Nadarét 61
Jesus is rejeded in Nazareth 61
Ông Gioan Tẩy Giá bị chém đầu 63
John the Baptist is execute  63
Nuôi hơn 5000 người  65
Feeding more than 5000 people  65
Đức Giêsu đi trên mặt nước 68
Jesus walks on water 68
Đức Giêsu hiển dung 71
Jesus is transfigured 71
Đức Giêsu chữa một đứa bé bị quỷ ám  73
Jesus heals a demon-possessed boy 73
Dụ ngôn người đầy tớ không biết tha thứ 75
Parable of the unforgiving servant 75
Một người giàu có hỏi Đức Giêsu 77
A rich man questions Jesus 77
Dụ ngôn người Samari nhân hậu  79
Parable of the Good Samaritan 79
Dụ ngôn người phú hộ ngu ngốc  82
Parable of the Rich Fool 82
Dụ ngôn hai người con 83
The parable of the two sons 83
Giacôbê và Gioan xin chỗ ngồi 86
James and John request prominence 86
Đức Giêsu và người đàn bà ngoại tinh 88
Jesus and the adulterous woman 88
Dụ ngôn người phú hộ và Ladarô 90
Parable of the Rich Man and Lazarus 90
Đức Giêsu chữa mười người phong cùi  92
Jesus heals ten men with leprosy 92
Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế 94
Parable of Pharisee and Tax Collector 94
Ông Dakêu - người thu thuế 95
Zacchaeus - the Tax Collector 95
Đức Giêsu vào thành Giêrusalem 97
Jesus rides into Jerusalem 97
Đức Giêsu thanh tẩy Đền thờ 99
Jesus cleanses the Temple 99
Dụ ngôn các tá điền 100
Parable of the Tenants 100
Đức Giêsu trả lời một câu hỏi cạm bẫy về việc nộp thuế 103
Jesus answers a trick question on taxes 103
Người đàn bà góa cho tất cả 106
The widow who gave everything 106
Anh Ladarô được sống lại từ cõi chết 107
Lazarus is raised from the dead 107
Cô Maria xức dầu thơm cho Đức Giêsu 110
Mary anoints Jesus 110
Đức Giêsu nói về các biến cố tương lai 112
Jesus talks about future events 112
Bữa Tiệc Ly  116
The Last Supper 116
Tại vườn Ghếtsêmani, Phêrô chối Chúa 119
Gethsemane and Peter denies Jesus 119
Đức Giêsu ra trước tòa Hêrôđê và Philatô 124
Jesus on trial before Herod and Pilate 124
Đức Giêsu chịu đóng đinh và chết 127
Jesus is crucified and die 127
Đức Giêsu sống lại từ cõi chết 130
Jesus rises from the dead 130
Hai môn đệ trên đường Emmau  132
Two disciples on road to Emmaus 132
Đức Giêsu hiện ra cho các môn đệ rồi cho ông Tôma 136
Jesus appears to the disciples then Thomas 136