Dẫn vào Tân ước
Tác giả: Lm. Trịnh Văn Kỷ
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010886
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010887
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
CHƯƠNG I: CUỘC ĐỜI PHAOLÔ 7
1. Quê hương và thời kỳ thanh thiếu niên 7
2. Phaolô trở lại 8
3. Những cuộc hành trình truyền giáo 10
4. Phaolô bị bắt và bị giam tại Giêrusalem, Cesarea và Rôma lần thứ nhất 14
5. Những năm cuối cùng và tử đạo vinh quang 15
CHƯƠNG II: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC THƯ PHAOLÔ 17
1. Thứ tự các thư 17
2.  Hình thức ngoại tại 21
3. Đặc tính các thư 22
4. Nguồn gốc giáo lý của Phaolô 23
CHƯƠNG III: CÁC THƯ VIẾT TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ HAI 26
A. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica 26
1. Hoàn cảnh bức thư 26
2. Nội dung và bố cục 28
3. Tính cách chính xác 29
B. Thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica 30
1. Hoàn cảnh 30
2. Nội dung và bố cục 31
3. Tính cách chính xác 32
4. Giáo lý các thư 1 và 2:Thessalonica 33
CHƯƠNG IV: CÁC THƯ VIẾT TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ BA 35
A. Thư gửi tín hữu Galata 35
1. Xứ Galatia 35
2. Những người nhận thư 36
3. Hoàn cảnh và mục đích  37
4. Nội dung và bố cục 38
5. Xuất xứ và niên hiệu biên tập 40
6. Tầm quan trọng 41
B. Thư thứ nhất cửi tín hữu Corinthô 42
1.  Giáo đoàn Corinthô 42
2. Hoàn cảnh và niên hiệu biên tập 43
3. Nội dung và bố cục 44
4. Tính cách chính xác và tầm quạn trọng 47
C. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinthô 48
1. Hoàn cảnh và niên hiệu biên tập 48
2.  Nội dung và bố cục 49
3. Tính cách chính xác và tầm quan trọng 53
D. Thư gửi tín hữu Rôma 54
1. Giáo đoàn Rôma 54
2. Hoàn cảnh và niên hiệu biên tập 56
3. Nội dung và bố cục 57
4. Tầm quan trọng 57
5. Tính cách chính xác và toàn vẹn của bức thư 61
CHƯƠNG V: CÁC THƯ VIẾT ĐANG BỊ GIAM  66
Xuất xứ và niên hiệu biên tập 66
A. Thư gửi tín hữu Colossê 66
1. Giáo đoàn Colossê - Hoàn cảnh và mục đích  68
2. Nội dung và bố cục 69
3. Tính cách chính xác 71
B.  Thư gửi Philêmôn 71
1. Hoàn cảnh và mục đích 72
2.  Nội dung và bố cục 72
3. Tính cách chính xác và ý nghĩa bức thư 72
C. Thư gửi tín hữu Ephêsô 73
1. Những người nhận thư 74
2. Nội dung và bố cục 74
3. Tính cách chính xác và tầm quan trọng 75
4. Giáo lý 76
D. Thư gửi tín hữu Philipphê 80
1. Giáo đoàn Philipphê 81
2. Hoàn cảnh 81
3. Nội dung và bố cục 81
4. Tính cách chính xác và duy nhất 82
CHƯƠNG VI: CÁC THƯ MỤC VỤ 83
A. Thư thứ nhất gửi Timôthê 85
1. Người nhận thư 85
2. Hoàn cảnh bức thư 85
3. Nội dung và bố cục 86
B. Thư gửi Titô 87
1. Người nhận thư 87
2. Hoàn cảnh bức thư 88
3. Nội dung và bố cục 88
C. Thư thứ hai gửi Timôthê 89
D. Tính cách chính xác các thư mục vụ 90
E. Giáo lý trong các thư mục vụ 91
CHƯƠNG VII: THƯ GỬI TÍN HỮU DO THÁI 94
1. Nội dung và bố cục 94
2. Tính cách chính xác 98
3. Những người nhận thư 99
4. Xuất xứ và niên hiệu biên tập 100
5. Mục đích 101
CHƯƠNG VIII: GIÁO LÝ TRONG CÁC THƯ PHAOLÔ 102
1. Thiên Chúa 102
2. Chúa Kitô 105
3. Chúa Thánh Thần 109
4. Nhân loại 112
5. Bí tích 116
6. Vấn đề cánh chung 120
7. Kết luận 121
Những sách trích dịch hoặc tham khảo 123
Mục lục 125