Serendipity New Tesament for Groups
Tác giả: Anonymous
Ký hiệu tác giả: ANON
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003822
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 27
Số trang: 506
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
How to Use the Questions in the Margin 6
How to Use the Questions on 48 Favorite Bible Stories 8
How to Choose from 10 Ready- Made Courses for Groups 10
How to Create Your Own Course from the 48 Questionnaires on Christ's Life 13
How to Overcome the Eight Deadly Disease of Small Groups 15
Preface 19
Matthew 23
Mark 88
Luke 128
John 197
Acts 251
Romans 303
1 Corinthians 323
2 Corinthians 344
Galatians 358
Ephesians 367
Philippians 375
Colossians 381
1 Thessalonians 388
2 Thessalonians 394
1 Timothy 398
2 Timothy 405
Titus 411
Philemon 415
Hebrews 418
James 435
1 Peter 443
2 Peter 451
1 John 457
2 John 464
3 John 466
Jude 467
Revelation 471
SUBJECT INDEX 499