Dẫn vào Tân ước
Tác giả: Lm. Trịnh Văn Kỷ
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002201
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006345
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006347
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006518
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006519
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Nhập đề 7
1. Kinh Thánh 7
2. Các sách Cựu Ước 8
3. Các sách Tân Ước 8
4. Tính cách duy nhất của Kinh Thánh 9
5. Giáo Hội với việc học Kinh Thánh 10
6. Ý Niệm và đối tượng của khoa Kinh Thánh nhập môn 11
7. Đại cương về Tân Ước 14
CHƯƠNG I: KHUNG CẢNH ĐỊA LÝ PHÚC ÂM 15
I. Palestina, quê hươngcủa CGS 15
1. Vị trí, Diện tích, hình thể 15
2. Dân Cư 17
3. Khí Hậu 19
II. Những nơi CGS đã qua 20
1. Buổi sơ khai của đời hoạt động 21
2. thời kỳ giảng dạy ở xứ Galilea 23
a. Về xứ Galilea và những tháng hoạt động đầu tiên 23
b. Biến động hồ Tiberia 26
c. Ngoài biên giới xứ Palestina 27
3. CGS từ biệt Galilea đi Gierusalem lần cuối cùng 28
4. Những ngày sau hết của CGS, Cuộc tử nạn và Phục sinh của Chúa 30
CHƯƠNG II: THỜI ĐẠI CHÚA GIÊSU 33
I. Lịch sử Do-thái từ năm 63 trước công nguyên tới năm 70 Sau Công Nguyên 33
1. Anh em Macabe 33
2, Nhà Hasmoneo 35
3. Vương quốc Roma can thiệp vào xứ Palestina 37
4. Herode đại vương 39
5, Những vua kế vị Herode 43
6. Các tổng trấn Roma 44
7. Cuộc chiến tranh Do-thái 47
II. Những thể chế tôn giáo - xã hội và phong tục Do-thái 50
1. Sinedrio, Hội đồng tối cao Do-thái 50
2. Hàng tư tế 51
3. Đền thờ và các hội đường 54
4. các ngày lễ 58
5. Đời sống đạo đức cá nhân 63
6. Đời sống kinh tế xã hội 67
7. đời sống gia đình 68
III. Giáo thuyết Do-thái 70
1. Thiên Chúa 70
2. Luật (Torah) 72
3. Luật truyền khẩu 74
4. Thiên thần và quỷ 76
5. Dân Chúa chọn 78
6. Lòng trông đợi Đấng Mê-si-a trong đạo Do-thái 80
7. Vấn đề thế mạt trong đạo Do-thái 83
IV. Những đảng phái Do-thái 87
1. Biệt phái 87
2. Nhóm Nhiệt tín (Zelotes) 90
3. Những người Sa-du-ce-do 91
4. Phái Es-se-ni 93
5. Phái He-ro-di-a-no 94
6. Các luật sĩ Do-thái 95
Phụ trương II: Văn chương Do-thái 98
1. Ngụy thư 98
2. Văn kện Qumran 99
3. Tác giả Do-thái chịu ảnh hưởng văn minh Hy-Á: Philo và Giuse Flavio 102
4. Văn chương Rabbi 102
CHƯƠNG III: CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU 104
I. Thời thơ ấu và ẩn dật 104
II. Đời Công Khai 111
1. Chuẩn bị 111
2. Hoạt động của CGS ở Galilea 113
3. Hoạt động ở ngoài xứ Galilea 120
4. Trên đường đi Giê-ru-sa-lem 121
và lên trời 124
CHƯƠNG IV: BỘ KINH TÂN ƯỚC 131
1. Những khuôn vàng thước ngọc của Giáo Hội buổi sơ kh 131
2. Khái niệm về kinh bộ 133
3. Kinh bộ Tân Ước hình thành 135
4. Kinh bộ Tân Ước của Giáo họi tây phương TK III 139
5. Kinh bộ Tân Ước của Giáo hội đông pương TK III- TK V 140
6. Kinh bộ Tân Ước của Giáo Hội Tây Phương TK V 142
7. Kinh bộ Tân Ước của công đồng Trento về sau 143
CHƯƠNG V: BẢN VĂN TÂN ƯỚC 147
1. Chinh bản và khoa phê bình văn bản 147
2. Văn liệu trực tiếp để xây dựng lại nguyên văn Tân Ước: Cáo Bản 149
câu trích dịch cổ và những câu trích Kinh Thánh của các giáo phụ 155
4. Nguyên nhân nạn tam sao thất bản của bản văn tân Ước 156
5. Các hiệu bản (recensionnes) 158
6. Các ấn bản Tân Ước 161
7. Giá trị chính xác văn bản và tín lý của văn bản Hy-lạp Tân Ước 163
CHƯƠNG VI: CÁC SÁCH TÂN ƯỚC 165
I. Phúc Âm và Công Vụ Tông Đồ 165
1. Phúc Âm CGS theo thánh Mat-thêu 168
4. Phúc Âm CG S theo thánh Gioan 183
II. Đại cương về các thư thánh Phaolô 190
1. Các thư thánh Phao-lô trong Kinh bộ 190
2. Các thư thánh Phao-lô theo thứ tự thời gian 191
3. Hình thức ngoại tại các thư thánh Phaolô 193
III. Đại cương về thư chung 194
IV. Sách Khải Huyền 195