Dẫn vào Tân ước theo TOB
Tác giả: Gm. Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010390
Nhà xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1994
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014235
Nhà xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1994
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.    Dẫn vào Tân ước 7
2.    Dẫn vào các sách Tin Mừng Nhất Lãm 39
3.    Dẫn vào sách Tin Mừng theo Thánh Matthêô 51
4.    Dẫn vào sách Tin Mừng theo Thánh Marcô 65
5.    Dẫn vào sách Tin Mừng theo Thánh Luca 76
6.    Dẫn vào sách Tin Mừng theo Thánh Yoan 90
7.    Dẫn vào sách Công vụ các Tông đồ 111
8.    Dẫn vào thư gởi người Rôma 131
9.    Dẫn vào thư I gửi người Côrintô 144
10. Dẫn vào thư II gửi người Côrintô 156
11. Dẫn vào thư gửi người Galat 168
12. Dẫn vào thư gửi người Êphêsô 179
13. Dẫn vào thư gửi người Philip 187
14. Dẫn vào thư gửi người Côlôsê 193
15. Dẫn vào thư gừi người Thesalônica 202
16. Ký hiệu các sách Tân ước 215
17. Dẫn vào các thư mục vụ 216
18. Dẫn vào thư gửi Philêmon 231
19. Dẫn vào thư gửi người Hipri 235
20. Dẫn vào thư Thánh Yacôbê 253
21. Dẫn vảo thư I của Thánh Phêrô 260
22. Dẫn vào thư II cùa Thánh Phêrô 273
23. Niên biểu giản lược 280
24. Dẫn vào các thư cùa Thánh Yoan 281
25. Dẫn vào thư Thánh Yuđa 298
26. Dẫn vào sách Khái huyền 302