The Elements of Testament Greek
Tác giả: J. W. Wenham
Ký hiệu tác giả: WE-J
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009214
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 267
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích