Jewish New Testament Commentary
Tác giả: David H. Stem
Ký hiệu tác giả: ST-D
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005520
Nhà xuất bản: Jewish New Testament Publications
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 935
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mattityyahu (Mathew) 1
Mark 87
Luke 103
Yochanan (John) 153
The Acts of the Emissaties of Yeshua the Messiah 215
Romans 326
1 Corinthians 441
2 Corinthians 493
Galatians 520
Ephesians 577
Philippians 593
Colossians 603
1 Thessalonians 616
2 Thessalonians 626
1 Timothy 632
2 Timothy 648
Titus 654
Philemon 658
Messianic Jews (Hebrews) 660
Ya'akov (James) 725
1 Kefa (1 Peter) 743
2 Kefa (2 Peter) 757
1 Yochanan (1 John) 768
2 Yochanan (2 John) 778
3 Yochanan (3 John) 780
Y'hudah (Jude) 781
The Revelation of Yeshua the Messiah to Yochanan (john) 784
INDEX 859