Manuel Biblique
Tác giả: A. Kkassac
Ký hiệu tác giả: KK-A
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011926
Nhà xuất bản: Boulevard Raspail
Năm xuất bản: 1907
Khổ sách: 17
Số trang: 768
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích