Thần học Tân ước. Thần học về Tin mừng Máccô
Nguyên tác: New Testament Theology the Theology of the Gospel of Mark
Tác giả: W. R. Telford
Ký hiệu tác giả: TE-W
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014224
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014225
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014226
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của nhà xuất bản 5
Lời Tựa 9
CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA TIN MỪNG MÁCCÔ  
Phần giới thiệu 11
Tác giả, Thời gian, Nguồn gốc 24
Cộng đoàn Maccô 33
Truyền thống trước Maccô 37
Sứ điệp của Máccô 43
CHƯƠNG 2: THẦN HỌC CỦA MÁCCÔ  
Bản vị của Chúa Giêsu 57
"Vậy người này là ai?": Bản chất và ý nghĩa 57
"Và Ngài buộc họ không được nói cho ai biết": Chủ đề xuyên suốt về sự bí mật của Tin mừng Thứ hai 75
Sứ điệp của của Chúa Giêsu 95
"Việc nghe đó, họ có thể nghe nhưng lại không hiểu: Bản chất và nhiệm vụ của các dụ ngôn Máccô" 95
Thời gian đã mãn: Nước Thiên Chúa trong Máccô 116
Sứ vụ của Chúa Giêsu 150
"Nếu anh chỉ có đức tin": Bản chất và nhiệm vụ của các phép lạ trong Máccô 150
"Con Người phải chịu đau khổ": Cánh chung học và cứu độ luận 173
Ủng hộ và chống đối 194
"Men của những người Pharisêu": Cách xử sự của Máccô đối với các lãnh đạo Do Thái 194
"Cả anh em nữa cũng không hiểu sao?" Việc Máccô bàn về các môn đệ 211
Mục đích của Tin Mừng Máccô 228
"Và họ không nói gì với ai": Ý nghĩa của câu kết 28
"Khuyến dụ hay bút chiến" 248
CHƯƠNG 3: MÁCCÔ VÀ TÂN ƯỚC  
Máccô và Phaolô 268
Máccô và Q 277
Máccô và các Tin Mừng 283
Máccô và Công Vụ 297
Máccô và Các Thư của Thánh Phêrô 306
Máccô và Hipri 321
Máccô và Khải Huyền 333
CHƯƠNG 4: MÁCCÔ TRONG HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI NÀY  
Máccô trong lịch sử 347
Ý nghãi hiện nay của Maccô 352
Máccô và việc làm môn đệ 352
Máccô và luật 356
Máccô và khủng hoảng 364
Máccô và phụ nữ 372
Máccô và Chúa Giêsu 379