The Gospel of Mark
Tác giả: R.T. France
Ký hiệu tác giả: FR-R
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005117
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 719
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích