Các bài Tin mừng Maccô dùng trong phụng vụ
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003042
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004909
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005566
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005567
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 301
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sứ vụ của Gioan - khởi đầu Tin Mừng (1,1-8 - CN II MV - B) 7
Đức Giêsu chiến thắng Satan (1,12-15 - CN I MC - B) 17
Đức Giêsu hành động bằng các môn đệ (1,14-20 - CN III TN - B) 26
Ý nghĩa của một lần trừ quỷ (1,21-28 - CN IV TN - B) 39
Từ thán phục đến Đức Tin (1,29-39 - CN V TN - B) 51
Đức Giêsu chữa một người phong hủi (1,40-45 - CN VI TN - B) 60
Đức Giêsu tha tội và chữa lành người bại liệt (2,1-12 - CN VII TN - B) 66
Tranh luận về ăn chay (2,18-22 - CN VIII TN - B) 77
Hai vụ đối đầu trong một ngày sa bát (2,23-3,6 - CN IX TN - B) 85
Hai "Nhà" (3,20-35 - CN X TN - B) 95
Hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa (4,26-34 - CN XI TN - B) 108
Đức Giêsu dẹp yên bão tố (4,35-41 - CN XII TN - B) 116
Đức Giêsu chữa lành bà bị băng huyết và cho con gái Gia-ia sống lại (5,21-43 - CN XIII TN - B) 126
Đức Giêsu về thăn Nadarét (6,1-6 XIV TN - B) 135
Đức Giêsu sai nhóm mười hai đi (6,7-13 - CN XV TN - B) 142
Đức Giêsu, các tông đồ và dân chúng (6,30-34 - CN XVI TN - B) 149
Trong sạch và ô uế: truyền thống của người phàm và điều răn của Thiên Chúa (7,1-8.14-15.21-23 - CN XXII TN - B) 157
Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng (7,31-37 CN XXIII TN - B) 165
Lời tuyên xưng đức Tin của Phêrô và lời loan báo thương khó lần đầu (8,27-35 - CN XXIII TN - B) 172
Đức Giêsu biến đổi hình dạng (9,2-10 - CN II MC - B) 181
Con người bị nộp vào tay người đời (9,30-37 - CN XXV TN - B) 193
Đức Giêsu giáo huấn các Môn Đệ ( 9,38-48 - CN XVI TN - B) 200
Đức Giêsu đối với việc ly dị và các trẻ em (10,2-16 - CN XXVII TN - B) 209
Đức Giêsu giáo huấn về của cải (10,17-30 - CN XXVIII TN - B) 217
Hai người con ông Dêbêđê: Đời môn đệ (10,35-5 - CN XXIX TN - B) 226
Đức Giêsu chữa lành người mù ở Giêrikhô (10,46-52 - CN XXX TN - B) 232
Đức Giêsu vào Giêrusalem (11,1-10 - CN lễ Lá - B) 241
Điều răn đứng đầu (12,28-34 - CN XXXI TN - B) 247
Đạo đức giả và quảng đại thật (12,38-44 - CN XXXII TN - B) 256
Cuộc quang lâm của con người (13,24-32 - CN XXXIII TN - B) 262
Người giữ của canh thức ban đêm (13,33-37 - CN I MV - B) 269
Các phụ nữ ra mộ (16,1-8 - Canh Thức Vượt Qua - B) 277
Loan Báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (16,15-20 Thăng Thiên - B) 288
SÁCH THAM KHẢO 294