La Christologie de Saint Marc
Tác giả: Michel Trimaille
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006847
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 22
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích