Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô
Phụ đề: Dẫn vào và chú giải
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000311
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003487
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 2
I. Bố cục 2
II. Giáo lý 3
CHÚ GIẢI 9
Mc 1,1-8: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô 9
Mc 1,6-11: “Cha hài lòng” 17
Mc 1, 12-15: Đức Giêsu chịu cám dỗ 22
Mc 1, 14-20: Tin vào Tin Mừng 28
Mc 1, 21-28: Đức Giêsu giảng dạy 35
Mc 1, 29-39: Đức Giêsu chữa bệnh tật 40
Mc 1, 40-45: Chứng hủi biến đi 44
Mc 2, 1-12: Quyển tha tội 49
Mc 2, 18-22: Chàng rể đang ở với họ 57
Mc 2, 23-36: Làm chủ ngày sabát 61
Mc 3, 20-35: Xatan đến ngày tận số 69
Mc 4, 26-34: Hai dụ ngôn: Hạt giống tự mọc và hạt cải 75
Mc 4, 35-41: “Ông là ai?” 79
Mc 5, 21-43: “Chỗi dậy đi” 85
Mc 6,1-6: Ngôn sứ bị rẻ rúng 95
Mc 6,6-13: Đức Giêsu sai đi rao giảng 102
Mc 6,30-34: Không người chăn dắt 105
Mc 7,1-8.21-23: Điều răn và truyền thông 109
Mc 7, 31-37: Người câm nói được 114
Mc 8, 27-35: Con người phải chịu đau khổ 118
Mc 9, 2-10: Đức Giêsu biến hình dạng 128
Mc 9, 30-37: Muốn làm đầu 137
Mc 9, 38-48: Không chông đối là ủng hộ 142
Mc 10, 2-16: Thiên Chúa đã phối hợp 147
Mc 10,17-30: Bán, rồi đến, theo 153
Mc 10,35-45: Đức Giêsu đến để phục vụ 159
Mc 10, 46-52: Xin nhìn thấy được 165
Mc 12,28-34: Điều răn đứng hàng đầu 169
Mc 12,38-44: Kinh sư và bà goá 176
Mc 13, 24-32: Đức Giêsu cho tập hợp 180
Mc 13, 33-37: Phải canh thức 185
Mc 14, 12-16.22-26: Đây là Mình Thầy 187
Mc 15, 1-39: Cuộc thương khó Đức Giêsu Kitô 193
Mc 16, 1-8: Đức Giêsu Nadarét đã trỗi dậy 206
Mc 16, 15-20: Đức Giêsu lên trời 210
Thư tịch rút ngắn 213