Théologie missionnaire
Tác giả: André Seumois
Ký hiệu tác giả: SE-A
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012609
Nhà xuất bản: Bureau de Presse O.M.I.
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích