Tổng quát tu đức truyền giáo
Tác giả: Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa
Ký hiệu tác giả: LM-N
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006100
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006101
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006102
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006103
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích