Bước theo Chúa Kitô trên đường sứ mệnh
Tác giả: Sebastian Karotemprel, S.D.B (EDY)
Ký hiệu tác giả: KA-S
Dịch giả: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1-2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010532
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA 1
DẪN NHẬP CHUNG 3
PHẦN I: NỀN TẢNG THẦN HỌC CỦA SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO  7
CHƯƠNG 1: Truyền giáo học: Nhập Đề 9
1. Nhập đề 9
2. Nhận định tổng quát 10
3. Sứ mạng với tư cách là “Missio” và với vư cách là “Activas Missionalis” 13
4. Khủng hoảng của việc truyền giáo 14
5. Thông điệp Redemptoris Missio 17
6. Những khái niệm liên hệ 20
6.1. ‘Phúc âm hóa’ 20
6.2. ‘Chứng nhân’ 21
6.3. ‘Sự toàn diện của sứ mạng truyền giáo’ 23
6.5. ‘Thần học đối chiếu’ 24
7. Sức năng động của Giáo hội 25
CHƯƠNG 2: Nền tảng Ba Ngôi của sứ mạng truyền giáo 32
1. Ý nghĩa chung của chủ đề 32
2. Trở về với nguồn mạch của bản chất truyền giáo của Giáo hội 36
3. Từ mạc khải trong Đức Giêsu Kitô đến tín điều Thiên Cháu Ba Ngôi 38
4. Quan điểm của những tác giả Kitô giáo và ngoài Công giáo 44
CHƯƠNG 3: Nền tảng về cứu độ và Kitô học truyền giáo 49
1. Dẫn nhập 49
2. Thuyết đa nguyên cơ bản trong Kitô 50
3. Vấn đề trung tâm về tranh luận sự sống 51
3.1. Tính duy nhất mặc khải cứu độ của Đức Giêsu Kitô 51
3.2. Ơn cứu độ và mầu nhiệm phục sinh 53
3.3. Mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu Kitô: sự huấn giáo của nó 55
4. Ơn cứu độ Kitô giáo và sự vụ Kitô giáo 56
4.1. Sự liên đới phổ quát và ý nghĩa 57
4.2. Sự khởi đầu của Thiên Chúa 59
4.3. Sự cứu chuộc trong Đức Giêsu Kitô  60
5. Tính duy nhất của sự cứu độ Kitô giáo 62
6. Tính duy nhất của ơn cứu độ Kitô giáo có quan hệ với những tôn giáo trên thế giới 64
7. Sự hiệp nhất ơn cứu chuộc 65
8. Kết luận 67
CHƯƠNG 4: Nền tảng Thần Khí của sứ vụ 70
1. Lời giới thiệu 70
2. Ý định của Thiên Chúa trong tạo dựng 71
3. Ý định của Thiên Chúa trong cựu ước 72
4. Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh: một sứ vụ thần linh trong tân ước 74
4.1. Từ thụ thai đến phép rửa và Thập giá 74
4.2. Sự phục sinh, vinh hiển và sự hiệ diện của Giáo hội 75
5. Thần Khí và nước Thiên Chúa 76
6. Thần Khí và sứ vụ của Giáo hội 77
7. Thần Khí và lịch sử nhân loại 78
8. Một sứ vụ hay nhiều sứ vụ 81
9. Kết luận 82
CHƯƠNG 5: Nền tảng Giáo hội của sứ vụ 85
1. Giới thiệu 85
2. Trong việc phục vụ nước Thiên Chúa 86
2.1. “Nước Cha trị đến” 87
2.2. Nước Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô 88
2.3. Giáo hội, Bí tích của nước Thiên Chúa 88
3. Một Giáo hội truyền giáo 90
3.1. “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em đi” 90
3.2. Giáo hội như là một phong trào truyền giáo 91
4. Từ Giáo hội đến Giáo hội 93
4.1. Giáo hội sai các nhà truyền giáo ra đi 93
4.2. Sự thiết lập cộng đoàn 95
5. Lớn lên trong hiệp nhất 96
5.1. Tăng trưởng trong tổ chức và trong nội tại 96
5.2. Nhân chứng qua cuộc sống 97
5.3. Tự  phúc âm hóa 99
5.4. Cộng đoàn Bí tích 99
6. Giáo hội địa phương 101
6.1. Thành lập Giáo hội địa phương 101
6.2. Vai trò của Giáo hội địa phương 103
7. Kết luận 103
PHẦN II: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO 105
CHƯƠNG 6: Việc rao giảng 107
1. Nền tảng kinh thánh – thần học 108
2. Các thuật ngữ 112
3. Nội dung việc rao giảng 116
4. Rao giảng cách hiệu quả 117
CHƯƠNG 7: Đối thoại liên tôn 120
1. Khái niệm về đối thoại 120
2. Phát triển ý thức đối thoại 121
3. Tại sao cần đối thoại? 123
4. Các thành quả của đối thoại 125
5. Các hình thức và các tác nhân của đối thoại 127
6. Các con đường đối thoại khác nhau 129
CHƯƠNG 8: Hội nhập văn hóa 132
1. Thuật ngữ 132
Ý nghĩa của thuật ngữ 132
Các thành ngữ khác về mối quan hệ giữa tin mừng và văn hóa 133
2. Tiến trình hội nhập văn hóa 135
3. Các lãnh vực hội nhập văn hóa 137
4. Các yếu tố thần học về hội nhập văn hóa 140
4.1. Thần học về mạc khải 140
4.2. Thần học về tạo dựng 141
4.3. Thần học về văn hóa 141
5. Kết luận 143
CHƯƠNG 9: Giải phóng và thăng tiến con người 145
1. Nhập đề 145
2. Các dấu chỉ thời đại trong thế giới 146
3. Các dấu chỉ thời đại trong Hội thánh 147
4. Hội thánh và việc thăng tiến con ngươi 148
5. Lịch sử rao giảng tin mừng và giải phóng 149
6. Câu trả lời của đức tin hôm nay 150
7. Chiều kích xã hội của tin mừng 151
8. Câu trả lời của thần học 152
9. Giải phóng toàn diện và sứ mạng Hội thánh 156
10. Kết luận 157
CHƯƠNG 10: Linh đạo truyền giáo 160
1. Nhập đề 160
2. Linh đạo truyền giáo 161
3. Dễ bảo đối với với Chúa Thánh Thần 163
4. Linh đạo của sự hội nhập văn hóa và tình liên đới 164
5. Cầu nguyện và chiêm niệm 165
6. Đức ái mục tử 166
7. Linh đạo truyền giáo và việc phục vụ chân lý 167
8. Lời Chúa, Bí tích và Phụng vụ 167
9. Linh đạo và tu đức truyền giáo 168
10. Yêu mến Hội thánh 168
11. Đường dẫn tới sự toàn vẹn Kitô giáo 169
12. Kết luận 169
CHƯƠNG 11: Đức Maria và việc rao giảng tin mừng 171
1. Đức Maria trong lời rao giảng tin mừng đầu tiên 171
2. Đức Maria, hình ảnh của Hội thánh như là Bí tích và là Mẹ 172
3. Đức Mẹ trong đời sống của nhà truyền giáo 174
4. Kết luận 175
CHƯƠNG 12: Tiến trình rao giảng tin mừng: từ việc rao giảng đầu tiên đến Hội thánh địa phương 179
1. Sứ mạng đến với muôn dân 179
2. Rao giảng tin mừng 180
3. Huấn giáo 182
4. Việc thành lập giáo hội 183
5. Kết luận 185
CHƯƠNG 13: Đại kết và rao giảng tin mừng 186
1. Nhập đề 186
2. Đại kết là gì? 187
3. Tầm quan trọng của đại kết đối với hoạt động truyền giáo 187
4. Tăng trưởng ý thức đại kết 188
5. Hướng tới thống nhất trong ngôn ngữ thần học 190
6. Sự phức tạp của vấn đề đại kết trong hoạt động truyền giáo 191
7. Hợp tác trong hoạt động truyền giáo 192
8. Kết luận 193