Mission et grâce. XX siècle, siècle de grâce
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009605
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012820
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích