Trung thành và thích nghi
Phụ đề: Thần học truyền giáo cho hôm nay
Nguyên tác: Constants in context a theology of mission for today
Tác giả: Stephen B. Bevans, SVD, Roger P. Schoeder, SVD
Ký hiệu tác giả: BE-S
Dịch giả: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011029
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 574
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011036
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 574
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013143
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 23
Số trang: 746
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các bản đồ và chủ đề thần học lịch sử X
Lời tựa của Justo L. González XII
Lời nói đầu XVII
Bảng chữ tắt XX
Nhập đề 1
Sách này nói về điều gì? 1
Sách này được bố cục như thế nào? 2
Những gì độc giả cần biết 5
PHẦN I: CÁC HẰNG TỐ TRONG BỐI CẢNH:  
NỀN TẢNG KINH THÁNH VÀ THẦN HỌC   
Dẫn vào Phần I  
Chương 1: “Tự bản chất là truyền giáo” 11
Bối cảnh và việc truyền giáo của Hội Thánh 11
Sách Công Vụ Tông Đồ: Giáo Hội xuất hiện trong truyền giáo 11
Giai đoạn một: Trước ngày lễ Ngũ Tuần 16
Giai đoạn hai: Ngày lễ Ngũ Tuần ] 9
Giai đoạn ba: Ông Stêphanô 22
Giai đoạn bốn: Người Samaria và viên thái giám Ethiopia 26
Giai đoạn năm: Comêliô và gia đình ông 28
Giai đoạn sáu: Antiokia 32
Giai đoạn bảy: Truyền giáo cho Dân Ngoại 35
Chương 2: “Anh em là chứng nhân của những điều này” 41
Các hằng tố trong truyền giáo của Hội Thánh 41
Sáu hàng tố truyền giáo, ba kiểu thần học 44
Thần học Kiểu A: Truyền giáo như là cứu rỗi các linh hồn và mở rộng giáo hội  47
Kitô học kiểu A 49
Giáo hội học Kiểu A 52
Cánh chung học Kiểu A 55
Cứu chuộc học Kiểu A 57
Nhân học Kiểu A 58
Văn hóa và thần học Kiểu A 60
Thần học Kiểu B: Truyền giáo nhu làm khám phá chân lý 64
Kitô học kiểu B 66
Giáo hội học Kiểu B 70
Cánh chung học Kiểu B 73
Cứu rỗi trong thần học Kiểu B 75
Nhân học Kiểu B  
Văn hóa trong thần học Kiểu B 77
Thần học Kiểu C: Truyền giáo như là dấn thân cho sự giải phóng và biến đổi 79
Kitô học kiểu C 81
Giáo hội học Kiều C 84
Cánh chung học Kiểu C 86
Cứu rỗi trong thần học Kiểu C 88
Nhăn học Kiểu C 89
Văn hóa trong thần học Kiểu C 91
Kết luận  93
PHẦN II: CÁC HẰNG TÓ TRONG BỐI CẢNH:  
CÁC MÔ HÌNH TRUYỀN GIÁO TRONG LỊCH SỬ   
Dẫn vào phần II  
Chương 3: Truyền giáo trong Giáo Hội thời kỳ đầu (100-301) 95
Các cá nhân Kitô hữu trong các tình huống khác nhau 95
Kitô giáo mở rộng về phía Đông 96
Truyền Giáo tại Phương Đông 101
Truyền Giáo trong đế quốc Rôma 102
Bối cảnh chính trị - xã hội 102
Bối cảnh tôn giáo 103
Bối cảnh thể chế 104
Các mô hình truyền giáo  105
Các mô hình thứ cấp; 105
Mô hình truyền giáo chính: Phép Rửa là ơn gọi Truyền Giáo 109
Phụ nữ và Truyền Giáo  113
Các hằng tố trong bối cảnh của Giáo Hội thời kỳ đầu 120
Các hệ lụy cho thần học truyền giáo hôm nay 123
Chương 4: Truyền giáo và phong trào dòng tu (331-907) 126
Từ Constantinô tới thời nhà Đường suy vong ] 26
Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Đông Syria 127
Bổi cảnh chỉnh trị - xã hội 127
Bối cảnh tôn giáo 129
Bối cảnh thể chế 129
Các mô hình truyền giáo 131
Kitô Giáo tại Ấn Độ 131
Đoàn truyền giáo đầu tiên tới Trung Quốc 132
Bước đầu của Hồi Giáo và Kitô Giáo tại Châu Á 136
Hoạt động Truyền giáo của Giáo Hội Châu Phi 142
Các Giáo Hội Latinh Phương Tây và Hi Lạp Phương Đông 145
Bối cảnh chính trị - xã hội 145
Bối cảnh tôn giáo 146
Bối cảnh thế chế 147
Các mô hình truyền giáo 149
Khởi đầu của phong trào dòng tu trong đế chế Rôma 150
Phong trào dòng tu Ai Len 150
Truyền thống đan tu Biển Đức 153
Truyền thống đan tu Anglo-Saxon 155
Các cuộc cải đạo tập thể  
Truyền giáo của Byzantin  
Các hằng tố trong bối cảnh Trung cổ thời kỳ đầu 162
Các hệ lụy cho thần học truyền giáo hôm nay 168
Chương 5: Truyền giáo và phong trào khất thực (1000-1453) 171
Thập tự chinh, các nhà giảng thuyết, các nữ tu và Kitô Giáo Mông Cổ.  171
Các giáo Hội Latinh Phương Tây và Hi Lạp Phương Đông 172
Bối cảnh chính trị - xã hội 172
Bối cảnh tôn giáo 174
Bối cảnh thề chế 174
Các mô hình truyền giáo 176
Phanxicô thành Assisi 177
Phanxicô và Hồi Giáo 178
Clara thành Assisi 179
Phong trào Beguin 182
Giới nữ của Dòng Ba Phan Sinh 183
Dòng Nhất Phan Sinh 186
Tu sĩ Phan Sinh và Truyền Giáo 186
Đaminh thành Caleruega 190
Các phụ nữ và giáo dân Đaminh 191
Catarina thành Siena 193
Dòng Đaminh và việc truyền giáo 194
Mô hình truyền giáo khất thực 197
Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Byzantin 198
Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Đông Syria 199
Các hằng tố trong bối cảnh thời kỳ cuối Trung cổ 205
Các hệ lụy cho thần học truyền giáo hôm nay 208
Chương 6: Truyền Giáo trong thời đại khám phá (1492 - 1773) 212
Các nhà chinh phục, ngôn sứ và linh sư 212
Hoạt động truyền giáo của các Giáo Hội Phương Tây 213
Bối cảnh chính trị - xã hội 213
Bối cảnh tôn giáo 214
Bối cảnh thể chế 215
Các mô hình truyền giáo của Công Giáo tại Châu Mỹ 216
Mô hình ngôn sứ của Bartolomé de Las Casas 217
hình Convento 220
hình “khu thu nhỏ ” của Dòng Tên 222
Phương pháp truyền giáo của người Pháp 224
Các mô hình truyền giáo của Công Giáo tại Châu Á 227
Phanxicô Xaviê 228
Alessandro Valignano 230
Matteo Ricci 231
Roberto de Nobili 234
Alexandre de Rhodes (Cha Đắc Lộ) 235
Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin (SCPF) 236
Tranh Luận về Nghi Thức và sự suy giảm hoạt động truyền giáo 238
Các mô hình truyền giáo của Tin Lành 241
Các hằng tố trong bối cảnh thời đại khám phá 244
Các hệ lụy cho thần học truyền giáo hôm nay 251
Chương 7: Truyền Giáo trong Thời Đại Tiến Bộ (1792-1914) 254
Truyền bá văn mình, rao giảng Phúc Âm và các hội tình nguyện 254
Hoạt động truyền giáo của các Giáo Hội Phương Tây 255
Bối cảnh chính trị - xã hội 255
Bối cảnh tôn giáo 256
Bối cảnh thế chế 257
Các mô hình truyền giáo trong các Giáo Hội Tin Lành 258
Mô hình xã hội và William Carey 259
Henry Venn, Samuel Ajayi Crother và David Livingstone 262
Chủ nghĩa đế quốc, hội truyền bá đức tin, sinh viên và phúc âm xã hội 264
Phụ nữ trong truyền giáo 269
Hội nghị Truyền Giáo Thế Giới tại Edinburg 271
Các mô hình truyền giáo trong các Giáo Hội Công Giáo 273
Anne-Marie Javouhey, Franẹois Libermann và Rose Duchesne 275
Charles Lavigerie, Dcmiel Comboni và Katherine Drexel 277
Các mô hình truyền giáo của Chính Thống Giáo 280
Các hằng tố trong bối cảnh thời đại tiến bộ 283
Các hệ lụy cho thần học truyền giáo hôm nay 292
Chương 8: Truyền Giáo trong thế kỷ XX (1919 - 1991) 295
Sự ra đời của Kitô Giáo toàn cầu 295
Thế giới của thế kỷ XX 296
Bối cảnh chính trị - xã hội 296
Bối cảnh tôn giáo 298
Bối cảnh thể chế 299
Các mô hình truyền giáo trong Giáo Hội Công Giáo 301
Giai đoạn xác tín: Từ Maxium Illud tới Công Đồng Chung Vaticanô II 301
Giai đoạn sôi động: Công Đồng Vaticanô II 308
Khủng hoảng: Thập kỷ sau Công Đồng 309
Tái sinh: Từ Evangelii Nuntiandi đến đối thoại và rao giảng 312
Hội đồng truyền giáo quốc tế bên Tin Lành 315
Hoạt động truyền giáo của Đức và các nước Anglo-Saxon 316
Truyền giáo, các tôn giáo khác, và sự hiệp nhất Giáo Hội 318
Truyền giáo bằng sự hiện diện và đối thoại 319
Truyền giáo trong phong trào Tin Lành duy Phúc Âm và đại kết 320
Truyền giáo duy Phúc Âm bằng mô hình rao giảng và phát triển Giáo Hội 321
Truyền giáo đại kết mang tính toàn diện, đa nguyên và khai sáng 324
Các mô hình truyền giáo của ChínhThống Giáo: hiện diện, rao giảng và đại kết 326
Các mô hình mới về Giáo Hội và Truyền Giáo 327
Các Giáo Hội bản địa Châu Phi và Truyền Giáo 327
Các phong trào Giáo Hội bản địa khác 331
Phong trào Thánh LinhTruyền Giáo 335
Các hằng tố trong bối cảnh thế kỷ XX 339
Các hệ lụy cho thần học truyền giáo hôm nay 344
PHẦN III:  CÁC HẰNG TỐ TRONG BỐI CẢNH:  
MỘT THẦN HỌC TRUYỀN GIÁO CHO HÔM NAY   
Dẫn vào phần III  
Truyền giáo từ thế kỷ XX đến thế kỷ XXI  347
Ba mô hình truyền giáo ở cuối thế kỷ XX 350
Một thần học truyền giáo cho hôm nay: Truyền giáo như là đối thoại ngôn sứ  350
Chương 9: Truyền Giáo là tham dự vào sứ vụ của Thiên Chúa Ba Ngôi 353
Ad Gentes và các văn kiện của Giáo Hội Chính Thống Giáo 353
Ad Gentes  353
Các văn kiện của Chính Thống Giáo 356
Các nhà thần học và truyền giáo học 357
Missio Dei và sáu hằng tố Truyền Giáo 365
Kết Luận 375
Chương 10. Truyền Giáo là phục vụ Thiên Chúa mang tính giải phóng 377
Evangelii Nuntiandi và các văn kiện của Hội Đồng các Giáo Hội Thế Giới  377
Evangelii Nuntiandi 380
Các văn kiện của Hội Đồng các Giáo Hội Thế Giới 383
Các nhà thần học và truyền giáo học 392
Nước Thiên Chúa và sáu hằng tố truyền giáo 398
Kết Luận 400
Chương 11: Truyền Giáo là rao giảng Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ phổ quát 400
Redemptoris Missio và các Văn Kiện của Giáo Hội duy Phúc Âm và Thánh Linh 400
Redemptoris Missio 402
Các văn kiện của phong trào duy Phúc Âm 405
Cúc văn kiện của phong trào Thánh Linh 422
Các nhà thần học và các nhà truyền giáo học 430
Thuyết Kitô tâm và sáu hằng tố truyền giáo 430
Kết luận 437
Chương 12: Truyền Giáo như là đối thoại Ngôn Sứ 438
Chứng tá và rao giảng như là đối thoại ngôn sứ  444
Chứng tá 449
Rao giảng 450
Phụng vụ, cầu nguyện và chiêm niệm như là đối thoại ngôn sứ 449
Phụng vụ 450
Cầu nguyện và Chiêm nghiệm 455
Công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của tạo thành nhu là đối thoại ngôn sứ 458
Công lý 459
Hòa bình 464
Sự toàn vẹn của tạo thành 467
Đối thoại liên tôn như là đối thoại ngôn sứ 470
Hội nhập văn hóa như là đối thoại ngôn sứ 480
Hòa giải như là đối thoại ngôn sứ 485
Kết luận 491
Tổng kết: Trung thành với bản chất - Thích nghi với bối cảnh 493
Chú thích 497