Bước theo Đức Kitô trên đường sứ mệnh
Nguyên tác: Following Christ in Mission
Tác giả: Sebastian Karotemprel, S.D.B (EDY)
Ký hiệu tác giả: KA-S
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007467
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 425
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007468
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 425
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA 1
DẪN NHẬP CHUNG 3
PHẦN I: NỀN TẢNG THẦN HỌC CỦA SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO  7
CHƯƠNG 1: Truyền giáo học: Nhập Đề 9
1. Nhập đề 9
2. Nhận định tổng quát 10
3. Sứ mạng với tư cách là “Missio” và với vư cách là “Activas Missionalis” 13
4. Khủng hoảng của việc truyền giáo 14
5. Thông điệp Redemptoris Missio 17
6. Những khái niệm liên hệ 20
6.1. ‘Phúc âm hóa’ 20
6.2. ‘Chứng nhân’ 21
6.3. ‘Sự toàn diện của sứ mạng truyền giáo’ 23
6.5. ‘Thần học đối chiếu’ 24
7. Sức năng động của Giáo hội 25
CHƯƠNG 2: Nền tảng Ba Ngôi của sứ mạng truyền giáo 32
1. Ý nghĩa chung của chủ đề 32
2. Trở về với nguồn mạch của bản chất truyền giáo của Giáo hội 36
3. Từ mạc khải trong Đức Giêsu Kitô đến tín điều Thiên Cháu Ba Ngôi 38
4. Quan điểm của những tác giả Kitô giáo và ngoài Công giáo 44
CHƯƠNG 3: Nền tảng về cứu độ và Kitô học truyền giáo 49
1. Dẫn nhập 49
2. Thuyết đa nguyên cơ bản trong Kitô 50
3. Vấn đề trung tâm về tranh luận sự sống 51
3.1. Tính duy nhất mặc khải cứu độ của Đức Giêsu Kitô 51
3.2. Ơn cứu độ và mầu nhiệm phục sinh 53
3.3. Mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu Kitô: sự huấn giáo của nó 55
4. Ơn cứu độ Kitô giáo và sự vụ Kitô giáo 56
4.1. Sự liên đới phổ quát và ý nghĩa 57
4.2. Sự khởi đầu của Thiên Chúa 59
4.3. Sự cứu chuộc trong Đức Giêsu Kitô  60
5. Tính duy nhất của sự cứu độ Kitô giáo 62
6. Tính duy nhất của ơn cứu độ Kitô giáo có quan hệ với những tôn giáo trên thế giới 64
7. Sự hiệp nhất ơn cứu chuộc 65
8. Kết luận 67
CHƯƠNG 4: Nền tảng Thần Khí của sứ vụ 70
1. Lời giới thiệu 70
2. Ý định của Thiên Chúa trong tạo dựng 71
3. Ý định của Thiên Chúa trong cựu ước 72
4. Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh: một sứ vụ thần linh trong tân ước 74
4.1. Từ thụ thai đến phép rửa và Thập giá 74
4.2. Sự phục sinh, vinh hiển và sự hiệ diện của Giáo hội 75
5. Thần Khí và nước Thiên Chúa 76
6. Thần Khí và sứ vụ của Giáo hội 77
7. Thần Khí và lịch sử nhân loại 78
8. Một sứ vụ hay nhiều sứ vụ 81
9. Kết luận 82
CHƯƠNG 5: Nền tảng Giáo hội của sứ vụ 85
1. Giới thiệu 85
2. Trong việc phục vụ nước Thiên Chúa 86
2.1. “Nước Cha trị đến” 87
2.2. Nước Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô 88
2.3. Giáo hội, Bí tích của nước Thiên Chúa 88
3. Một Giáo hội truyền giáo 90
3.1. “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em đi” 90
3.2. Giáo hội như là một phong trào truyền giáo 91
4. Từ Giáo hội đến Giáo hội 93
4.1. Giáo hội sai các nhà truyền giáo ra đi 93
4.2. Sự thiết lập cộng đoàn 95
5. Lớn lên trong hiệp nhất 96
5.1. Tăng trưởng trong tổ chức và trong nội tại 96
5.2. Nhân chứng qua cuộc sống 97
5.3. Tự  phúc âm hóa 99
5.4. Cộng đoàn Bí tích 99
6. Giáo hội địa phương 101
6.1. Thành lập Giáo hội địa phương 101
6.2. Vai trò của Giáo hội địa phương 103
7. Kết luận 103
PHẦN II: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO 105
CHƯƠNG 6: Việc rao giảng 107
1. Nền tảng kinh thánh – thần học 108
2. Các thuật ngữ 112
3. Nội dung việc rao giảng 116
4. Rao giảng cách hiệu quả 117
CHƯƠNG 7: Đối thoại liên tôn 120
1. Khái niệm về đối thoại 120
2. Phát triển ý thức đối thoại 121
3. Tại sao cần đối thoại? 123
4. Các thành quả của đối thoại 125
5. Các hình thức và các tác nhân của đối thoại 127
6. Các con đường đối thoại khác nhau 129
CHƯƠNG 8: Hội nhập văn hóa 132
1. Thuật ngữ 132
Ý nghĩa của thuật ngữ 132
Các thành ngữ khác về mối quan hệ giữa tin mừng và văn hóa 133
2. Tiến trình hội nhập văn hóa 135
3. Các lãnh vực hội nhập văn hóa 137
4. Các yếu tố thần học về hội nhập văn hóa 140
4.1. Thần học về mạc khải 140
4.2. Thần học về tạo dựng 141
4.3. Thần học về văn hóa 141
5. Kết luận 143
CHƯƠNG 9: Giải phóng và thăng tiến con người 145
1. Nhập đề 145
2. Các dấu chỉ thời đại trong thế giới 146
3. Các dấu chỉ thời đại trong Hội thánh 147
4. Hội thánh và việc thăng tiến con ngươi 148
5. Lịch sử rao giảng tin mừng và giải phóng 149
6. Câu trả lời của đức tin hôm nay 150
7. Chiều kích xã hội của tin mừng 151
8. Câu trả lời của thần học 152
9. Giải phóng toàn diện và sứ mạng Hội thánh 156
10. Kết luận 157
CHƯƠNG 10: Linh đạo truyền giáo 160
1. Nhập đề 160
2. Linh đạo truyền giáo 161
3. Dễ bảo đối với với Chúa Thánh Thần 163
4. Linh đạo của sự hội nhập văn hóa và tình liên đới 164
5. Cầu nguyện và chiêm niệm 165
6. Đức ái mục tử 166
7. Linh đạo truyền giáo và việc phục vụ chân lý 167
8. Lời Chúa, Bí tích và Phụng vụ 167
9. Linh đạo và tu đức truyền giáo 168
10. Yêu mến Hội thánh 168
11. Đường dẫn tới sự toàn vẹn Kitô giáo 169
12. Kết luận 169
CHƯƠNG 11: Đức Maria và việc rao giảng tin mừng 171
1. Đức Maria trong lời rao giảng tin mừng đầu tiên 171
2. Đức Maria, hình ảnh của Hội thánh như là Bí tích và là Mẹ 172
3. Đức Mẹ trong đời sống của nhà truyền giáo 174
4. Kết luận 175
CHƯƠNG 12: Tiến trình rao giảng tin mừng: từ việc rao giảng đầu tiên đến Hội thánh địa phương 179
1. Sứ mạng đến với muôn dân 179
2. Rao giảng tin mừng 180
3. Huấn giáo 182
4. Việc thành lập giáo hội 183
5. Kết luận 185
CHƯƠNG 13: Đại kết và rao giảng tin mừng 186
1. Nhập đề 186
2. Đại kết là gì? 187
3. Tầm quan trọng của đại kết đối với hoạt động truyền giáo 187
4. Tăng trưởng ý thức đại kết 188
5. Hướng tới thống nhất trong ngôn ngữ thần học 190
6. Sự phức tạp của vấn đề đại kết trong hoạt động truyền giáo 191
7. Hợp tác trong hoạt động truyền giáo 192
8. Kết luận 193
PHẦN III: LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO 195
CHƯƠNG 14: Lịch sử truyền giáo từ thời kỳ đầu tới thời cận đại 197
1. Thế giới Hi-La 197
2. Các đặc tính của việc truyền giáo thời kỳ đầu 200
3. Những hậu quả của chỉ dụ Milan 201
4. Truyền giáo và các cuộc xâm lăng từ phương Bắc và phương Đông (600-1050) 202
5. Cuộc hoán cải của dân Slavơ 205
6. Một số đặc điểm của việc truyền giáo từ năm (600-1050) 207
7. Một kỷ nguyên truyền giáo mới thời trung cổ 208
8. Giáo hội đông Syria và việc truyền giáo 209
9. Tiến tới thời cận đại 211
10. Kết luận 211
CHƯƠNG 15: Lịch sử truyền giáo tại châu Á và Thái Bình Dương 214
VÙNG Á CHÂU 214
1. Nhập đề 214
2. Người Bồ Đào Nha đến châu Á: việc truyền giáo ở thế kỷ 16 và 17 215
3. Propaganda Fide và châu Á 218
4. Các phát triển gần đây 221
Trung Hoa 222
Đài Loan 223
Nhật Bản 224
Triều Tiên 224
Ấn Độ 225
Pakistan 227
Bangladesh 227
Sri Lanka 227
Đông Dương 228
Việt Nam 228
Lào 229
Kampuchea 229
Thái Lan 229
Myanmar 230
Malaysia  230
Indônêxia 230
Nêpan 231
5. Kết luận 232
VÙNG THÁI BÌNH DƯƠNG 234
1. Châu Đại Dương 234
2. Australia và New Zealand 237
3. Philippin 240
CHƯƠNG 16: Lịch sử truyền giáo tại châu Phi 243
1. Hội thánh thời cổ 244
2. Các nỗ lực rao giảng tin mừng tại châu Phi từ các thế kỷ 15 đến 18 247
3. Hoạt động truyền giáo của Công giáo ở thế kỷ 19-20 253
4. Ánh sáng và bóng tối 263
5. Việc thiết lập các Giáo hội địa phương 265
CHƯƠNG 17: Lịch sử truyền giáo tại châu Mỹ La tinh 269
1. Các tiền đề cần thiết 270
2. Các nền văn hóa tại tân thế giới trước thời Colombo 270
3. Việc rao giảng tin mừng tại châu Mỹ La tinh 272
4. Các phương pháp truyền giáo 275
5. Chinh phục thuộc địa và việc rao giảng tin mừng 279
6. Quyền lợi của dân bản xứ 280
7. Kitô giáo “Kiểu Barốc” và tâm tình tôn giáo bình dân 282
8. Hướng tới một công cuộc rao giảng tin mừng mới 283
CHƯƠNG 18: Lịch sử truyền giáo tại Bắc Mỹ 287
1. Nhập đề 287
2. Các nỗ lực truyền giáo đầu tiên 288
3. Gai đoạn truyền giáo thứ hai 291
4. Hội thánh Công giáo tại Canada 293
5. Hoạt động truyền giáo vươn ra nước ngoài 295
CHƯƠNG 19: Tổng kết về lịch sử truyền giáo 297
1. Nhập đề 297
2. Đức Giêsu Kitô là sứ điệp và sứ giả 298
3. Các nhà truyền giáo: sứ giả tin mừng 298
4. Các thánh và các vị tử đạo 299
5. Vai trò các giáo hoàng trong việc truyền giáo 299
6. Các giáo hội địa phương 300
7. Vai trò của phụ nữ trong việc truyền giáo 301
8. Thăng tiến con người và phát triển 302
9. Tính hiệu quả của vai trò lãnh đạo địa phương 302
10. Các nhà truyền giáo và các thách đố hôm nay 303
11. Làm phong phú Hội thánh 303
12. Sự đóng góp của các Giáo hội khác 304
13. Kết luận 305
PHẦN IV: TRUYỀN GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO 307
CHƯƠNG 20: Thần học tôn giáo 309
1. Mở đầu 309
2. Công đồng Vaticanô II về tôn giáo 312
3. Thánh kinh và tôn giáo 314
4. Các thánh phụ của Giáo hội và các tôn giáo 317
5. Sự đơn nhất của Đức Giêsu Kitô và các tôn giáo 319
6. Nước trời và các tôn giáo khác 320
7. Giáo hội, Bí tích phổ thông cho việc cứu rỗ 321
CHƯƠNG 21: Ấn Độ giáo 324
1. Mở đầu 324
2. Kinh thánh 325
3. Quan điểm của Ấn Độ giáo về thượng đế 326
4. Thế gian 329
5. Con người và sự tái sinh của linh hồn 329
6. Tìm sự giải thoát 330
7. Ấn giáo mới 333
CHƯƠNG 22: Phật giáo 336
1. Dẫn nhập 336
2. Kinh nghiệm tôn giáo của phật Thích Ca 337
3. Phát triển lịch sử của phật giáo 340
4. Ba giáo lý cơ bản của Phật giáo 346
CHƯƠNG 23: Hồi giáo 350
1. Hồi giáo trên thế giới 350
2. Kế hoạch chính trị - xã hội của hồi giáo 352
3. Kế hoạch tôn giáo thiêng liêng của Hồi giáo 353
4. Đối thoại giữa người Kitô giáo và Hồi giáo 360
5. Kết luận 362
CHƯƠNG 24: Tôn giáo truyền thống 364
1. Nhập đề 364
2. Tên gọi 365
3. Tôn giáo truyền thống hay các tôn giáo truyền thống? 366
4. Thế giới quan 367
5. Thế giới tư tưởng của các tôn giáo truyền thống 368
6. Thiên Chúa trong các tôn giáo truyền thống 369
7. Thiên Chúa và loài người 370
8. Các vong hồn 371
9. Các tổ tiên 372
10. Các việc thực hành tôn giáo 373
11. Các hiện tượng khác mang chiều kích tôn giáo 374
12. Các đặc điểm địa phương 374
13. Sự xuất hiện trở lại của các tôn giáo truyền thống 377
14. Kết luận 378
CHƯƠNG 25: Các phong trào tôn giáo mới 381
1. Các phong trào tôn giáo mới 382
2. Một thách thức cho việc truyền giáo 386
PHẦN V: NGHIÊN CỨU BỔ TÚC 389
NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ TÌM KIẾM 391
Chương 1 – Truyền giáo học: dẫn nhập 391
Chương 2 – Nền tảng Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo  392
Chương 3 – Nền tảng Kitô học và cứu độ học trong truyền giáo 393
Chương 4 – Nền tảng Thần khí trong truyền giáo 394
Chương 5 – Nền tảng giáo hội học trong truyền giáo 395
Chương 6 – Công bố tin mừng 396
Chương 7 – Đối thoại liên tôn 397
Chương 8 – Hội nhập văn hóa 398
Chương 9 – Giải phóng và thăng tiến con người 399
Chương 10 – Linh đạo truyền giáo 399
Chương 11 – Mẹ Maria và việc loan báo tin mừng 400
Chương 12 – Tiến trình loan báo tin mừng: từ lời rao giảng đầu tiên (Kerygma) đến giáo hội địa phương 401
Chương 13 – Đại kết và loan báo tin mừng 402
Chương 14 – Lịch sử truyền giáo từ ban đầu đến thời hiện đại 403
Chương 15 – Lịch sử truyền giáo vùng châu Á và Thái Bình Dương 403
Chương 16 – Lịch sử truyền giáo tại Phi Châu 405
Chương 17 – Lịch sử truyền giáo tại châu Mỹ La tinh 406
Chương 18 – Lịch sử truyền giáo tại Bắc Mỹ 407
Chương 19 – Lịch sử truyền giáo: những kết luận chung 408
Chương 20 – Thần học của các tôn giáo 408
Chương 21 – Ấn Độ giáo 409
Chương 22 – Phật giáo 410
Chương 23 – Hồi giáo 411
Chương 24 – Những tôn giáo truyền thống 412
Chương 25 – Những trào lưu tôn giáo mới 413
Bảng mục lục 415