L'autre vie
Tác giả: H. Pinard de la Boullaye, SJ.
Ký hiệu tác giả: BO-H
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011586
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 19
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích