Renouveau communautaire et unité chrétienne
Tác giả: A. Perchenet
Ký hiệu tác giả: PE-A
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016450
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 479
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích