Dẫn vào sứ mạng học
Tác giả: Lm. Giuse Lê Công Đức
Ký hiệu tác giả: LE-D
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008869
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009171
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010075
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: DẪN NHẬP  
1. Sứ mạng là “Mẹ của thần học” hay bản chất sứ mạng của thần học  9
2. Ý Thức mới về sứ mạng hôm nay  11
3. Sứ Mạng Trước Vatican II  12
4. Những chuyển biến thần học và văn hóa xã hội ảnh hưởng đến nhận thức sứ mạng  16
5. Một định nghĩa tạm thời cho sứ mạng  18
CHƯƠNG II: TÂN ƯỚC XÉT NHƯ LÀ MỘT VĂN LIỆU SỨ MẠNG  
1. Sứ mạng là mẹ của khoa thần học  23
2. Sứ mạng trong cựu uớc 24
3. Sứ mạng của Đức Giêsu 27
4. Sứ mạng của các Kitô hữu sơ khai  38
5. Những nét chính của sứ vụ thừa sai của Đức Giêsu và của Giáo hội sơ khai  40
6. Một số thất bại trong Giáo hội sơ khai  41
CHƯƠNG III: SỨ MẠNG TRONG MAT THÊU, LUCA VÀ PHAOLÔ  
1. Matthêu sứ mạng là làm cho người ta trở thành môn đệ  47
2. Luca tông đồ công vụ, thực hành tha thứ và liên đới với người nghèo  49
3. Sứ mạng trong Phaolô, lời mời gọi tham dự vào cộng đoàn cánh chung  53
CHƯƠNG IV:  NHỮNG THAY ĐỔI KIỂU THỨC TRONG SỨ MẠNG HỌC THEO GIÒNG LỊCH SỬ GIÁO HỘI  
1. Kiểu thức Hi lạp của thời các giáo phụ 60
2. Kiểu Thức Trung cổ (AD 600-1500) 68
3. Kiểu thức sứ mạng của phong trao cải cách tin lành, những mâu thuẫn  71
4. Sứ mạng vào buổi bình minh của thời ánh sáng 75
5. Những thay đổi của thời chúng ta đòi hỏi một kiểu thức sứ mạng mới  79
CHƯƠNG V:  SỨ MẠNG TỪ VATICANO II ĐẾN NGÀY NAY  
1. Từ các sứ mạng đến sứ mạng 87
2. Nguồn gốc Ba Ngôi của sứ mạng  92
3. Sự phát triển của thần học sứ mạng sau công đồng   97
 CHƯƠNG VI: SỨ MẠNG VÀ BỐI CẢNH HÓA  
1. Cú đột phá nhận thức luận 104
2. Những nhập nhằng của bối cảnh hóa  106
CHƯƠNG VII: CHlỀU KÍCH CHÍNH TRỊ CỦA SỨ  MẠNG, SỨ MẠNG VÀ GIẢI PHÓNG  
1. Giáo hội xét như một cộng đoàn xuất hành 110
2. Từ phát triển đến giải phóng  110
3. Thần học giải phóng  112
4. Thiên Chúa ưu tiên chọn lựa người nghèo  113
5. Sự khác biệt căn bản giữa các thần học thế tục Tây Phương của thập niên 1960 và thần học giải phóng  114
6. Mối liên hệ Mác xít  115
7.Giải phóng toàn diện, những giá trị quan trọng được phục hổi bởi thần học giải phóng  118
8. Công việc chuyên biệt của Giáo hội là gì, rao giảng hay giải phóng?   121
9. Synod 1971  122
10. Évangelii Nuntiandi 123
11. Chống lại mọi sự giảm trừ 124
12. Các huấn thị Libertatis Nuntius và Libertatis Conscientia  125
13. Bối cảnh đại kết mối ưu tiên dành cho việc rao giảng  126
CHƯƠNG VIII: SỨ MẠNG VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA  
1. Lịch sử hội nhập văn hóa   129
2. Ý niệm nhân học về văn hóa   130
3. Nhu cầu thích nghi  131
4. Sự phát triển của hội nhập văn hóa trong thê kỷ 20 133
5. Từ thích nghi tới hội nhập văn hóa và nhập thê  135
6. Hội nhập văn hóa khác với thích ưng, thích nghi hay địa phương hóa  137
7. Những giới hạn của hội nhập văn hóa  138
8. Tương giao văn hóa  140
9. Hội nhập văn hóa và toàn cầu hóa  141
CHƯƠNG IX: SỨ MẠNG ĐẾN VỚI CÁC DÂN TỘC, RAO GIẢNG VÀ ĐỐI THOẠI  
1.Vấn đề Kitô học  145
2.Những câu trả lời cho vấn đề Kitô học trên  146
3.Những hàm ý của đa nguyên tôn giáo và tương đối tôn giáo   148
1. Giới thiệu  153
2. Tin Mừng Kitô giáo cắm rễ trong khung cảnh đa dạng tôn giáo ở Á châu 154
3. Sứ mạng xét như cuộc đối thọai với thực tại ba mặt của Á Châu: tôn giáo, văn hóa, và sự nghèo đói  157
4. Rao giảng xuyên qua đối thọai 158
5. Mục tiêu chính của sứ mạng xây dựng nước Thiên Chúa  161
6. Hướng tới một “cuộc loan báo Tin mừng năng động và toàn diện”  162
7. Missio Inter Gentes, một kiểu thức mới trong thần học sứ mạng của liên hiệp các HĐGM Á châu  164
8. Missio Ad Gentes đối chiếu với Misio Inter Gentes  167
9. Kết luận  171
CHƯƠNG XI: TẦM NHÌN THẾ KỶ MỚI  
Đọc thêm  
Lễ phục sinh  ở Cam-pu-chia (trích hồi ký của một linh mục thừa sai)  199