Nhập môn thần học
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005732
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005857
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005858
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005859
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006134
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THƯ MỤC TỔNG QUÁT 7
DẪN NHẬP 13
CHƯƠNG I: THẦN HỌC LÀ GÌ? 15
Mục I: Thần học là gì? 15
Mục II: Phương pháp thần học trải qua các thời đại 20
I. Thời giáo phụ 21
II. Trung cổ 26
III. Thời cận đại 30
IV. Thế kỷ XX 32
V. Kết luận 32
CHƯƠNG II: BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA THẦN HỌC 34
I. Nguồn gốc của thần học 35
II. Bản chất của thần học 39
III. Vai trò của thần học 45
CHƯƠNG III:PHUONG PHÁP THẦN HỌC 51
Mục I. Phương pháp luận tổng quát 51
I. Học 51
II. Luận văn 57
Kết luận 65
Mục II. Phương pháp thần học 66
I. Auditus fidei 68
II. Intellectus fudei 73
III. Praxis fidei 78
Chương IV:CÁC NGHÀNH THẦN HỌC 81
Mục I. Những năm dự bị 82
I. Những môn triết học căn bản 83
II. Tương quan giữa triết học với thần học 84
Mục II. Kinh thánh 86
I. Những lối tiếp cận Kinh thánh 87
II. Chương trình đào tạo Kinh thánh tại các chủng viện và học viện 91
Mục III. Phụng vụ 95
I. ý nghĩa 95
II. Thần học phụng vụ 97
Mục IV. Các giáo phụ 99
I. Khái niệm về giáo phụ 99
II. Nghiện cứu về các giáo phụ 103
Mục V. Huấn quyền 105
I. Khái niệm 105
II. Văn kiện huấn quyền 107
III. Giáo luật 115
Mục VI. Lịch sử giáo hội 119
I. Những quan điểm khác nhau về lịch sử giáo hội 120
II. Các giai đoạn lịch sử giáo hội 122
Mục VII. Thần học hệ thống 126
I. Thần học cơ bản (theologia fundanmentalis) 127
II. Thần học tín lý (theologia dogmatica) 128
III. Thần học luân lý ( theologia moralis) 132
Mục VIII. Thần học thực tiễn. Thần học mục vụ 138
I. Khái niệm 138
II. Phương pháp 146
Kết luận 152
Mục IX. Thần học tâm linh 154
I. Khái niệm 154
II. Phương pháp 159
Kết luận 167
Chương trình huấn luyện thần học 167
CHƯƠNG V: VÀI VẤN ĐỀ THỜI SỰ THẦN HỌC 174
Mục I. Thần học về con người 174
I. Những quan niệm về con người trải qua lịch sử 178
II. Thần học về con người theo công đồng Vaticano II 199
III. Nội dung của môn " Thần học về con người" 204
Mục II. Phúc âm với văn hóa dân tộc 210
I. Khái niệm về văn hóa 210
II. Phúc âm với các nền văn hóa 216
III. Phúc âm với văn hóa Á châu 221
PHỤ LỤC I:SỨ MỆNH GIÁO HỘI CỦA CÁC NHÀ THẦN HỌC 231
PHỤ LỤC II: VIỆC HUẤN LUYỆN THẦN HỌC CHO CÁC ỨNG SINH LINH MỤC 237
PHỤ LỤC III: THÁNH TÔ-MA AQUINÔ 247
Mục I. Tiểu sử 247
Mục II. Các tác phẩm 261
I. Tổng hợp thần học 262
II. Quaestiones Disputatae 265
III. Chú giải kinh thánh 266
IV. Chú giải Aistote 267
V. Những thứ chú giải khác 269
VI. Tranh luận 270
VII. Khảo luận 271
VIII. Tranh luận 272
IX. Phụng vụ, kinh nguyện, bài giảng 274
Mục III. Summa Theologica 275
I. Khái niệm: Summa là gì? 275
II. Summa theologica của thánh Toma 276
III. Nội dung 278
IV. Nhận Xét 280