Nguyên lý của thần học Công giáo
Tác giả: HY. Joseph Ratzinger
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000344
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 462
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000425
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 462
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000962
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 462
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005016
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 462
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: TƯƠNG QUAN GIỮA BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG ĐỨC TIN KITÔ 9
A. Nền tảng đức tin Kitô 9
1. Vấn đề 9
2. Chứng từ của Giáo hội sơ khai là nền tảng cấu thành Kitô giáo 13
3. Điều kiện tiên quyết về cơ cấu trong chứng từ: Communio 22
4. Nhiệm vụ ngày nay 27
B. Phép rửa, đức tin và thành viên trong Giáo hội: Hiệp nhất cơ cấu và nội dung 30
1. Suy tư dẫn nhập về ý nghĩa và cơ cấu của bí tích 30
2. Lời trong phép rửa: Cầu khẩn Ba Ngôi 36
3. Hậu cảnh của công thức tam vị: Lời tuyên xưng hỏi thưa 42
4. Điều kiện tiên quyết trong việc tuyên xưng đối thoại: Học giáo lý 45
5. Tính biểu tượng của nước 50
6. Phép rửa, đức tin và Giáo hội 52
7. Phụ lục: Vấn đề phép rửa trẻ em 56
C. Giáo hội: Bí tích cứu rỗi 60
1. Nguồn gốc của công thức trong Công đồng Vaticano II 60
2. Nội dung công thức có tính thần học 65
3. Tương quan với các vấn đề nền tảng về nhân tính 68
CHƯƠNG II: BỐ CỤC, NỘI DUNG, VÀ NHỮNG THÁI ĐỘ  
A. Đức tin là hoán cải: Metanoia 81
1. Ý nghĩa metanoia trên nền tảng Kinh thánh 85
2. Thay đổi và kiên trì 89
3. Sự hướng nội và cộng đoàn 97
4. Ân ban và bổn phận: Con đường nhỏ 98
B. Đức tin là kiến thức và hành động: Chọn lựa nền tảng của credo Kitô 101
C. Đức tin là tin tưởng và niềm vui: Evangelium 117
CHƯƠNGIII: NHỮNG NGUYÊN LÝ CHÍNH THỨC CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO: KINH THÁNH VÀ TRUYỀN THÔNG  
A. Nền tảng nhân học của ý niệm truyền thống 135
1. Truyền thống và nhân loại 137
2. Vấn dề Đức Giêsu là điều kiện tiên quyết để thần học trả lời về thế lưỡng nan của thời hiện đại 152
3. Cái nhìn tổng quát về vấn đề: Giáo hội, Kitô giáo, truyền thống 162
B. Phép rửa và công thức hóa nội dung đức tin: Phụng vụ và sự phát triển của truyền thống 166
1. Tương quan hỗ tương giữa phép rửa với việc công thức hóa nội dung đức tin trong thần học Kitô giáo vào thiên nhiên kỷ thứ hai 168
2. Phép rửa và sự công thức hóa nội dung đức tin trong Giáo hội cổ 178
C. Những tín biểu của Nicaea và Constantinople: Lịch sử, bố cục, nội dung 183
D. Những công thức đức tin ngắn gọn? Tương quan giữa công thức với chú giải 201
1. Symbolum phép rửa 204
2. Symbolum thuộc công đồng mà hình thức cổ điển của nó được gọi là Tín biểu Nicaea-Constantinople 207
3. Symbolum lễ truyền chức 208
4. Confessio Augustana (Tuyền xưng đức tin Augsburg) 210
5. Phụ lục: Tính thay đổi và tính bất biến trong Giáo hội 216
E. Tầm quan trọng của các Giáo phụ đối với bố cục đức tin 221
1. Vấn nạn nan giảu về chủ đề 223
2. Nỗ lực để trả lời 236
CHƯƠNG IV: ĐỨC TIN VÀ LỊCH SỬ  
A. Cứu rỗi và lịch sử 255
1. Tiền đề của vấn đề 255
2. Hình thức hiện diện của vấn đề 264
B. Lịch sử cứu rỗi, siêu hình học và cánh chung luận 288
1. Giai đoạn đầu tiên của tranh luận: Lịch sử cứu rỗi như phản đề của siêu hình học 289
2. Mặt trận mới: Cánh chung luận như phản đề của lịch sử cứu rỗi 294
3. Điều kiện tiên quyết cơ bản để trả lời: Vấn đề liên quan đến cốt lõi Kitô giáo 304
4. Nỗ lực để giải đáp 309
CHƯƠNG V: BỐ CỤC CỦA THẦN HỌC  
A. Định nghĩa về thần học 321
B. Giáo hội và thần học có tính khoa học 334
CHƯƠNG VI: YẾU TỐ NHÂN HỌC TRONG THẦN HỌC  
A. Đức tin và giáo dục 351
1. Những thành tố của vấn đề 354
B. Đức tin và kinh nghiệm 368
1. Kinh nghiệm là nền tảng của mọi kiến thức 369
2. Những giới hạn của kinh nghiệm 373
3. Các giai đoạn của kinh nghiệm 375
4. Kinh nghiệm Kitô 382
5. Phụ trương: Một ví dụ có tính Kinh thánh 386
C. Ân huệ khôn ngoan 390