Thủ bản thần học cơ bản
Phụ đề: Phần IV: Điểm hẹn "Trong cộng đoàn Giáo hội"
Tác giả: Lm. Đômincô Nguyễn Thành Tính
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005896
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005897
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005898
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006177
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I. TIN VÀ CỘNG ĐOÀN TIN  
I. TIN 2
A. Cựu Ước 3
B. Tân Ước 5
C. Lịch sử hình thành ý niệm đức tin 10
D. Tổng hợp giáo thuyết về Đức tin 14
II. CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN 15
A. Giáo hội 15
B. Cộng đoàn các đồ đệ 17
C. Dấu chị phổ quát của ơn cứu độ 20
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH HIỆN THỜI CỦA ĐỨC TIN VÀ CỦA CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN 27
I. BIẾT THAY VÌ TIN 27
A. Ý niệm "Tin" theo ngữ học 27
B. Cái "Biết" xét như chân trời của "Tin" 28
C. Giáo hội như một dữ kiện lịch sử và Xã hội 32
II. KINH NGHIỆM TỪ NGOÀI GIÁO HỘI 37
A. "Kitô hữu bất đắc dĩ" 37
B. Không đồng nhất với Giáo hội 38
C. Giáo hội như một dữ kiện lịch sử và xã hội 40
CHƯƠNG III. NHỮNG CON ĐƯỜNG DẪN TỚI ĐỨC TIN TRONG CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN 47
I. ĐỨC GIÊSU VÀ GIÁO HỘI 47
A. Chúa Giêsu đã muốn cho Giáo hội như thế nào? 48
B. Dòng liên tục hậu phục sinh 50
II. CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU 57
A. Cộng đoàn "con đường" 58
B. Cộng đoàn thật sự 62
C. Cộng đoàn sự sống 68
D. Về với cộng đoàn đức tin 73
CHƯƠNG IV. GIÁO HỘI VÀ TRẦN GIAN  
I. GIÁO HỘI VÀ HỘI ĐƯỜNG 84
A. Giao ước chưa kết thúc 85
B. Đối thoái với những kẻ sống sót 86
II. GIÁO HỘI VÀ CÁC TÔN GIÁO 86
A. Ơn cứu rỗi cho mọi người 87
B. Đối thoại như thái độ trân trọng tính chủ thể của tha nhân 89
III. GIÁO HỘI VÀ THẾ TRẦN HIỆN ĐẠI 89
A. Sự sống và sự sống còn 91
B. Công lý và hòa bình 91
C. Tự do và hoàn thành ý nghĩa đời sống 92