Thần học căn bản
Tác giả: Gerald O' Collins, SJ
Ký hiệu tác giả: CO-G
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002917
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 511
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003529
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 511
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004785
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 511
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Giới Thiệu  5
Lời nói đầu   11
CHƯƠNG 1: TỪ THẦN HỌC TỚI THẦN HỌC CĂN BẢN 17
I. Thần Học 18
1.Việc thực hành thiêng liêng và thuyết phê phán  18
2.Một và nhiều  35
3.Cũ và mới   39
4.Đối thoại và căn tính  42
5.Mầu nhiệm và việc có thể hiểu được   46
II.Thần Học Căn Bản    49
1.Những giả định của thần học căn bản   49
2.Các khoa hộ giáo và thần học căn bản    52
Phần Phụ Chương: Triết Học Và Thần Học    56
CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM CỦA CON NGƯỜI   71
I. Chủ Thể   73
II.Bản Thân Kinh Nghiệm    83
III.Những Hậu Quả    89
IV.Kinh Nghiệm Tôn Giáo    100
CHƯƠNG 3: VIỆC TỰ THÔNG BAN CHÍNH MÌNH CỦA THIÊN CHÚA  109
I. Mặc Khải   110
II. Những Phương Tiện Và Các Vị Trung Gian   126
III.Phân Định   154
IV.Thời Gian của Mặc Khải   166
Phần Phụ Chương: Các Dấu Chỉ Thời Đại Và Tự Truyện  
Các dấu chỉ thời đại  204
Tự truyện   215
CHƯƠNG 4: ĐỨC KITÔ VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ KITÔ GIÁO 227
I.Đức Kitô, Đâng Mặc Khải     
II.Những Người Không Phải Là Kitô Hữu Và Đức Kitô  229
1.Một số dữ kiện của Kinh Thánh và Hội Thánh  236
2.Kinh nghiệm có tính siêu việt và lịch sử   242
3.Các tiêu chuẩn dành cho “Semina Verbi”   248
CHƯƠNG 5: KINH NGHIỆM VỀ VIỆC THIÊN CHÚA TỰ TRUYỀN THÔNG CHÍNH MÌNH TRONG ĐỨC TIN    257
I. Điều kiện của con người   258
II. Việc Thiên Chúa tự truyền thông chính mình   265
III.Việc đáp trả trong đức tin 271
IV.Vai trò của lý trí  276
V. Sự hiểu biết, yêu thương và khả năng sáng tạo 287
VI.Một kế hoạch   296
VII. Đoạn cuối   299
Phụ Chương: Sự Hiểu Biết Có Tính Lịch sử Và Đức Tin  309
CHƯƠNG 6: NHỮNG TUYÊN BỐ CHUNG VỀ ĐỨC TIN 317
I. Các Chức Năng của Những Tuyên Bố Đức Tin 319
1.Tuyên xưng và dấn thân   321
2.Mô tả và chỉ định   322
II.Ý Nghĩa Của Những Tuyên Bố của Đức Tin   328
1.Một số biện pháp sai lầm   329
2.Điều gì đã được nói tới   330
3.Điều ấy hiện muôn nói lên điều gì?    339
III. Sự Thật Của Các Tuyên Bố Đức Tin    349
IV. Thẩm Quyền của Các Tuyên Bố Đức Tin   353
1.Ba nền tảng của thẩm quyền  353
2.Các mức độ của quyền bính   357
3.Đối tượng của các tuyên bố có thẩm quyền   358
4.Thẩm quyền và tự do   359
5.Thư gửi tín hữu Galat   360
Phụ Chương: Huấn Quyền   365
1.Huấn quyền và cộng đoàn     365
2.Huấn quyền và “các tín điều”  368
3.Huấn quyền và các thần học gia  370
CHƯƠNG 7: TRUYỀN THỐNG: ĐIỂM HỘI TỤ CÓ TÍNH ĐẠI KẾT VÀ THÁCH THỨC 373
I. Thực tại con người của Truyền Thông   374
II.Vấn đề thần học    379
III. Một lập trường Công Giáo   389
IV. Sự hội tụ có tính đại kết   396
CHƯƠNG 8: TÌM RA TRUYỀN THỐNG TRONG CÁC TRUYỀN THỐNG 403
I. Huấn quyền   407
II. Tính phổ quát, tính cổ xưa và sự đồng ý  408
III.“Sensus Fidelium”   418
IV.Sự liên tục   420
V. Kinh Tin Kính như một tiêu chuẩn   423
VI.Tính Tông Đồ   424
VII. Kinh Thánh   429
VIII. Chúa phục sinh   430
CHƯƠNG 9: VIỆC DIỄN TẢ ĐƯỢC THẦN HỨNG MẠC KHẢI NỀN TẢNG 437
I. Những Mở Đầu   440
II. Thần Hứng   446
III.Sự Thật Cứu Độ   458
CHƯƠNG 10: “VIỆC QUI ĐIỂN” VÀ GIẢI THÍCH KINH THÁNH  469
I. “Việc Làm Thành Qui Điển” Cho Các Sách Kinh Thánh  470
1. Qui điển   470
2. Một qui điển đã khép?  475
3. Thẩm quyền của qui điển   477
II. Việc Giải Thích Kinh Thánh   482
1. Người giải thích   482
2. Ba mức độ của việc giải thích   486
3. Một phương pháp toàn diện   493
Phần Kết Của Bản Thân   501