Chủ đề
Phụ đề: Tác phẩm Triết học kinh điển
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu tác giả: ARI
Dịch giả: Lê Hải Anh
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015178
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
QUYỂN I 13
Chương 1 – Cấu trúc của luận thuyết 13
Chương 2 – Sử dụng luận thuyết 16
Chương 3 – Giới hạn của phương pháp 18
A - ĐỀ TÀI VÀ CỨ LIỆU CỦA THẢO LUẬN  
Chương 4 – Bốn nhóm Đề tài (Vấn đề) và cứ liệu (Mệnh đề) 19
Chương 5 – Bốn loại Diễn tả 21
Chương 6 – Xử lý riêng rẽ tới mức nào các loại diễn tả 25
Chương 7 – Các loại Giống nhau 26
Chương 8 – Hai phân nhóm bằng chứng của Diễn tả 28
Chương 9 – Mười Phạm trù và tương quan của chúng đối với Diễn tả 29
Chương 10 – Mệnh đề biện chứng 31
Chương 11 – Vấn đề biện chứng 33
Chương 12 – Suy luận biện chứng 36
B - NGUỒN CUNG CỦA LẬP LUẬN 37
Chương 13 – Bốn nguồn gốc lập luận 38
Chương 14 – (1) Sự cung cấp cho mệnh đề 40
Chương 15 – (2) Cách phân biệt ngữ nghĩa lấp lửng 49
Chương 16 – (3) Cách nhận biết sự khác biệt 50
Chương 17 – (4) Cách nhận biết sự tương đồng 51
Chương 18 – Sử dụng ba quá trình (1), (2) và (3)  
QUY TẮC THÔNG THƯỜNG VỀ DIỄN TẢ  
(a) VỀ NGOẠI TÍNH. (i) Diễn tả phổ quát (Quyển II-III, Chương 5)  
PHẦN I – DIỄN TẢ ĐƠN GIẢN CỦA NGOẠI TÍNH MỘT CÁCH TỔNG QUÁT (QUYỂN II)  
QUYỂN II 54
Chương 1 – Đề xuất kế hoạch xử lý 54
Chương 2 – Các quy tắc khác nhau 57
Chương 3 – Quy tắc xử lý Sự lấp lửng 61
Chương 4 – Các quy tắc khác nhau 65
Chương 5 – Quy tắc xử lý lái hướng lập luận 69
Chương 6 – Các quy tắc khác nhau 71
Chương 7 – Quy tắc rút ra từ trái ngược 74
Chương 8 – Quy tắc rút ra từ các hình thức khác nhau của đối ngẫu, các loại đối ngẫu 78
Chương 9 – Quy tắc rút ra từ kết hợp từ và biến đổi loại từ, từ trái ngược và từ quá trình hoặc tác nhân dẫn tới khởi sinh hoặc hủy diệt 81
Chương 10 – Quy tắc rút ra từ sự giống nhau giữa sự vật và tương quan của chúng, và từ mức độ khác nhau 84
Chương 11 – Quy tắc lập luận (a) từ kết quả thêm sự vật đối với đặc tính của sự vật; (b) từ diễn tả phẩm tính tới đơn giản hoặc tuyệt đối 87
PHẦN II – DIỄN TẢ (Quyển III, Chương 1-3)  
QUYỂN III 90
Chương 1 – Quy tắc khác nhau; bao gồm các quy tắc rút ra từ bản nhiên của đề tài mà A hoặc B thuộc về; hoặc từ suy xét tới mục đích và cách thức 90
Chương 2 – Quy tắc khác nhau; bao gồm các quy tắc rút ra từ sự xem xét tiền quả và hậu quả; về số lượng; về thời gian và mùa màng; về sự tự đủ; về sự hủy diệt, mất mát, trái ngược, sản sinh và đạt được; về các mẫu hình lý tưởng 95
Chương 3 – Quy tắc khác nhau; bao gồm các quy tắc rút ra từ sự so sánh với tiêu chuẩn phổ biến nào đó; từ kết quả của thêm bớt A và B vào/khỏi thứ khác có giá trị đã biết; từ sự so sánh căn cứ mong muốn A hay B 100
PHẦN III – DIỄN TẢ ĐƠN GIẢN CỦA GIÁ TRỊ (Quyển III, Chương 4)  
Chương 4 – Cách áp dụng các quy tắc ở trên 103
PHẦN IV – DIỄN TẢ SO SÁNH CỦA NGOẠI TÍNH MỘT CÁCH TỔNG QUÁT (Quyển III, chương 5)  
Chương 5 – Quy tắc khác nhau 104
Chương 6 – Cách áp dụng các quy tắc ở trên  106
Chứng minh và phản chứng 106
(b) VỀ NGUYÊN THỂ (Quyển IV) 106
QUYỂN IV 112
Chương 1→2. Quy tắc khác nhau 112
Chương 2 117
Chương 3 – Quy tắc khác nhau; bao gồm các quy tắc rút ra từ sự trái ngược, hữu ích cho phản chứng, và cho chứng minh; từ biến đổi loại từ và kết hợp từ 123
Chương 4 – Quy tắc khác nhau; bao gồm quy tắc rút ra từ sự tương đồng của tương quan; từ các quá trình hoặc tác nhân gây ra sự khởi sinh hoặc hủy diệt; từ đối ngẫu giữa trạng thái và sự khuyết thiếu của chúng; từ đối ngẫu mâu thuẫn; từ đối ngẫu tương quan; từ các biến đổi loại từ; các quy tắc đặc biệt áp dụng khi nguyên thể và biến thể là các thuật ngữ tương đối 127
Chương 5 – Quy tắc khác nhau; bao gồm các quy tắc đặc biệt áp dụng khi nguyên thể hoặc biến thể là một trạng thái, hoặc một khả năng hoặc một tình cảnh 134
Chương 6 – Quy tắc khác nhau; bao gồm các quy tắc từ mức độ khác nhau, hữu dụng trong việc loại bỏ và xác lập; các quy tắc phân biệt nguyên thể từ khác biệt 140
(c) VỀ ĐẶC TÍNH (Quyển V)  
QUYỂN V 146
Chương 1 – Các loại đặc tính khác nhau 146
Tính phù hợp đối với mỗi thảo luận 146
Chuỗi lập luận cho mỗi loại thảo luận 146
Chương 2->3 – Quy tắc kiểm tra xem liệu một đặc tính có được xác định một cách chính xác 150
Chương 3 156
Chương 4 – Quy tắc khác nhau; bao gồm lưu ý về một số khó khăn phức tạp nhất định từ sự mơ hồ của thuật ngữ “giống“ và “khác“ 161
Chương 5 – Quy tắc khác nhau; bao gồm lưu ý về một số khó khăn xuất phát từ thất bại trong việc nói một cách rõ ràng đặc tính được nhắc tới thực sự thuộc về; và một quy tắc đặc biệt áp dụng cho cái toàn bộ bao gồm các phần giống nhau 168
Chương 6 – Quy tắc rút ra từ các dạng đối ngẫu khác nhau – đối lập, tương quan, khuyết thiếu, mâu thuẫn, chỉ áp dụng với các diễn tả, áp dụng cả cho đối tượng và diễn tả của nó, và chỉ áp dụng cho đối tượng; từ các thành viên phối hợp với nhau trong một phân nhánh 174
Chương 7 – Quy tắc rút ra từ sự biến đổi loại từ; từ tương quan được cho là thuộc về đặc tính; từ sự đồng nhất của tương quan giữa cái được cho là đặc tính và hai chủ thể; từ các quá trình trở thành và hủy diệt; từ tham chiếu của cái được cho là đặc tính tới ý niệm về chủ thể của nó 180
Chương 8 – Quy tắc rút ra từ mức độ khác biệt; từ so sánh của một tương quan-thuộc tính tương tự như tương quan-đặc tính, giữa một thuộc tính khác với một chủ thể khác, giữa một chủ thể của cái được cho là đặc tính và một thuộc tính khác, giữa cái được cho là thuộc tính và chủ thể khác 184
(d) VỀ ĐỊNH NGHĨA (Quyển VI)  
QUYỂN VI 191
Chương 1 – Phân loại tổng quát các vấn đề liên quan tới định nghĩa. Khác biệt của các vấn đề được xem xét và các vấn đề chưa được xem xét. Quy tắc kiểm tra liệu định nghĩa có được đưa ra đúng hay không – Sự tối nghĩa và không liên quan cần phải tránh 191
Chương 2 – Sự tối nghĩa, cách tránh 193
Chương 3 – Không liên quan, cách tránh 196
Chương 4 – Quy tắc đảm bảo các thuật ngữ định nghĩa cần phải đứng trước và có tính hình dùng hơn; cách phát hiện ra thất bại ở khía cạnh sau; ở khía cạnh trước 200
Chương 5 – Quy tắc đối với nguyên thể 206
Chương 6 – Quy tắc đối với đặc trưng 209
Chương 7 – Quy tắc khác nhau, bao gồm quy tắc để kiểm tra định nghĩa của thuật ngữ có chấp nhận các mức độ khác nhau hay không 218
Chương 8 – Quy tắc kiểm tra định nghĩa của một thuật ngữ tương quan 220
Chương 9 – Quy tắc kiểm tra định nghĩa của một trạng thái; một thuật ngữ tương quan; các đối lập; sự khuyết thiếu; của cái bị nhầm lẫn với “một” 223
Chương 10 – Quy tắc được rút ra từ biến đổi loại từ; từ tham chiếu của định nghĩa đến “ý niệm” của thuật ngữ được định nghĩa 227
Chương 11 – Quy tắc kiểm tra định nghĩa của một thuật ngữ phức hợp 230
Chương 12 – Quy tắc khác nhau, bao gồm quy tắc kiểm tra định nghĩa của bất kỳ thứ gì thật; của một thuật ngữ tương quan; của bất kỳ thuật ngữ nào có giá trị nội tại 233
Chương 13 – Định nghĩa của các dạng thức 236
(1) X là A và B 236
(2) X là kết quả của A và B 236
(3) X là A + B 236
Chương 14 – Quy tắc khác nhau; bao gồm quy tắc về cách thức kiểm tra định nghĩa của cái tổng thể phức hợp; và cách thức kiểm tra một định nghĩa không rõ ràng 241
(e) VỀ SỰ Y HỆT (Quyển VII, chương 1-2)  
QUYỂN VII 244
Chương 1 – Quy tắc khác nhau 244
Chương 2 – Áp dụng các quy tắc này đối với vấn đề định nghĩa 248
(f) VỀ ĐỊNH NGHĨA -tiếp tục  
Chương 3. Quy tắc thiết lập một định nghĩa 249
Chương 4. Lưu ý về tính hữu dụng mang tính so sánh của các loại quy tắc thông thường 253
Chương 5 – Lưu ý về khó khăn mang tính so sánh của chứng minh và phản chứng minh các loại khác nhau của Diễn tả 254
C. XEM XÉT SỰ THỰC HÀNH CỦA VÀ SỰ THỰC HÀNH TRONG BIỆN CHỨNG  
(Quyển VIII)  
(a) Cách sắp xếp và đưa ra câu hỏi  
(Quyển VIII, chương 1-3)  
Quyển VIII 259
Chương 1 – Giới thiệu 259
Chương 2 – Về các loại lập luận 266
Chương 3 – Về sự khó khăn mang tính so sánh 271
(b) Cách trả lời  
Chương 4 – Vai trò của người trả lời và người ra câu hỏi 274
Chương 5 – Lưu ý về sự thiếu sót truyền thống tôn trọng thảo luận được tổ chức trong huấn luyện và thi cử 275
Chương 6 – 8 (2) Của câu hỏi cụ thể được đưa ra – tính chấp nhận chung của nó và độ liên quan của nó (chương 279
6) mức độ rõ ràng của nó (chương 7) tầm quan trọng đối với luận luận của nó (chương 8) 281
Chương 7 – Mức độ rõ ràng của câu hỏi 282
Chương 8 – Tầm quan trọng đối với lập luận của câu hỏi. 284
Chương 9 – Quy tắc tôn trọng luận điểm gốc của người trả lời 285
Chương 10 – Về giải pháp cho luận luận sai lầm (ngụy biện). Phân biệt bốn loại phản đối 285
(c) Thảo luận bổ sung (Quyển VIII, chương 11 – 14)  
Chương 11 – Về lỗi của lập luận và lỗi của người hỏi 287
Chương 12 – Về sự rõ ràng trong lập luận: phân biệt bốn loại 293
Chương 13 – Về lập luận vòng quanh và trái ngược vòng quanh: – phân biệt năm loại cho mỗi thứ 295
Chương 14 – Gợi ý cho huấn luyện và thực hành lập luận biện chứng. 298