Suy tư siêu hình học
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013014
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 536
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013181
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 536
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013182
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 536
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  7
Dẫn nhập  13
PHẦN I: TRI THỨC LUẬN  
Chương I: Học thuyết Duy nghiệm  67
1. Các triết gia đại diện  67
1.1. JohnLocke  67
1.2. Étienne Bonnot de Condillac  76
1.3. David Hume  84
1.4. August Comte   94
2. Yếu tình của học thuyết Duy nghiệm  97
3. Phê bỉnh học thuyết Duy nghiệm  103
Chương II: Học thuyết duy lý 113
1. Các triết gia đại diện và các hình thức Duy lý  114
1.1. Platon 114
1.2. René Descartes 126
1.3. Immanuel Kant  162
2. Yếu tính của học thuyết Duy lý  217
3. Phê bình học thuyết Duy lý  229
Chương III: Học thuyết nghiệm lý Aristote - Thomas 238
1. Yếu tính của học thuyết Nghiệm lý  240
2. Phê bình học thuyết Nghiệm lý  264
Chương IV: Học thuyết hoài nghi 270
1. Các triết gia đại diện và các hình thức hoài nghi  272
1.1. Arcesilas  272
1.2. Pyrrhon 280
2. Yếu tính học thuyết Hoài nghi  303
3. Phê bình học thuyết Hoài nghi  316
4. Giá trị của lý tí  325
PHẦN II: TRI THỨC SIÊU HÌNH HỌC  
Chương I: Tri thức siêu hình học theo tư tưởng của Aristote 331
Chương II: Tri thức siêu hình học theo tư tưởng triết học hiện đại 337
Chương III: Đi tìm hữu thể qua dòng triết sử 347
1. Quan điểm về hữu thể học của Platon  349
2. Quan điểm về hữu thể học của Aristote  364
3. Quan điểm về hữu thể học của Thomas Aquinô  380
4. Quan điểm về hữu thể học của Descartes  391
5. Quan điểm về hữu thể học của Kant  399
6. Quan điềm về hữu thế học của Hegel  406
Chương IV: Đối tượng và phương pháp của hữu thể học 415
1. Đối tượng  416
2. Phương pháp  430
2.1. Phương pháp ngoại quan  431
2.2. Phương pháp nội quan  436
PHẦN III:  HỮU THỂ  
Chương I: Tư tưởng của Jean Paul Sartre về hữu thể 453
Tư tưởng của Jean-Paul Sartre về Hữu thê   
Chương II: Các ý niệm về hữu thể 487
1. Ý niệm về hữu thể là một ý niệm tiên nghiệm  488
2. Ý niệm về hữu thể là một ý niệm siêu việt  495
3. Ý niệm về hữu thể là một ý niệm tương tự  507
Chương III: Những đặc tính siêu việt của hữu thể 514
1.  Duy nhất tính  515
2. Chân tính 516
3. Thiện tính  518
Chương IV: Những nguyên lý của hữu thể  520
1. Những nguyên lý nội tại  521
1.1. Nguyên lý Mô thể  522
1.2. Nguyên lỷ Chất thể  522
2. Nhũng nguyên lý ngoại tại  523
2.1. Nguyên lý Tác thành  524
2.2. Nguyên lý Cứu cánh  525
Chương V: Yếu tính và hữu tính  527
Mục lục 531