An Introduction to Hegel's Metaphysics
Tác giả: Ivan Soll
Ký hiệu tác giả: SO-I
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003297
Nhà xuất bản: University of Chicago Press
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 27
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. TRIẾT HỌC, SỰ THẬT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 3
2. VẤN ĐỀ CỦA BẢN THÂN 47
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU 82
4. VÔ CÙNG 111
PHỤ LỤC: NỘI DUNG PHẬT HỌC CỦA THẦN KINH. 151
THƯ MỤC 153
MỤC LỤC 157