Metaphysica
Tác giả: A.R.P. Eduardo Hugon, OP
Ký hiệu tác giả: HU-E
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011007
Nhà xuất bản: Sumptibus et Typis Mame
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 22
Số trang: 856
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích