Hữu thể học (Ontologiê)
Phụ đề: Triết dự bị thần học
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000010
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000011
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000012
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002682
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Xác định đối tượng của hữu thể học 3
I. Hữu thể là một huyền nhiệm 5
II. Hữu thể là gì? 24
Chương II: Hữu thể được tổ hợp nơi các vật thụ tạo 26
I. Các loại tổ hợp 27
II. Dấu chỉ có một tổ hợp siêu hình học 29
III. Tiềm thể/ hiển thể: mẫu chung của mọi tổ hợp siêu hình học 32
Chương III: Tổ hợp yếu tính / hiện hữu trong phạm vi hữu thể 42
I. Yếu tính với vai trò tiềm thể 42
II. Hiện hữu với vai trò hiện thể 51
III. Tương quan yếu tính / hiện hữu 56
IV. Mấy dòng về triết học hiện sinh 57
Chương IV: Tổ hợp bản thể / tùy thể trong phạm vi hành động 63
I. Bản thể với vai trò tiềm thể 64
II. Tùy thể với vai trò hiện thể 77
Tiết b: Hữu thể, xét theo quan điểm động 91
Chương V: Về nguyên nhân nói chung 91
I. Nguyên nhân là gì? 91
II. Phân loại nguyên nhân 95
III. So sánh các nguyấn nhân 96
Chương VI: Nội nguyên nhân chất thể và mô thể 101
I. Chúng có thực và phân biệt với nhau 101
II. Chúng có là những nguyên nhân đích thực không ? 102
III. Cách làm nguyên nhân của chất thể mô thể 103
Chương VII: Ngoại nguyên nhân tác thành 104
I. Nguyên nhân tác thành là gì? 104
II. Có các nguyên nhân tác thành không? 114
III. Nguyên nhân mục đích là gì ? 120
IV. Thực có nguyên nhân mục đích không? 125
Chương IX: Về chính hữu thể tuyệt đối 132
I. Quan niệm về hữu thể tuyệt đối 133
II. Từ ngữ diễn đạt hữu thể tuyệt đối 140
Chương X: Đi tìm hữu thể tuyệt đối 146
I. Đường tìm hữu thể tuyệt đối 146
II. Những cố gắng tìm hữu thể tuyệt đối 154
Chương XI: Những cố gắng tìm hữu thể tuyệt đối do thánh Tôma 160
I. Vài nhận xét chung 160
II. Dựa vào nguyấn nhân tác thành 164
III. Dựa vào nguyên nhân mục đích 169
Tổng kết: Hữu thể học, chóp đỉnh suy tư triết học 176
Mục lục 178
Chung kết cho toàn bộ cuốn "Dự bị thần học" 184