Siêu hình học dẫn nhập
Tác giả: Lm. Athanase Nguyễn Quốc Lâm
Ký hiệu tác giả: NG-L
Dịch giả: Ban phiên dịch Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014593
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014594
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014674
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015243
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 11
Dẫn nhập 13
 Hướng đến khái niệm siêu hình học 13
 Nguồn gốc của vấn đề trong lịch sử 19
I.  PARMENIDE: TÍNH HIỂN NHIÊN CỦA HỮU THỂ 25
  Thế giới tự nhiên (nature) 26
   Mạc khải về hữu thể 27
  Bí ẩn của hữu thể 29
  Di sản về "hữu thể-luận" của Parménide 32
  Cơn khủng hoảng do phái nguỵ biện:  35
  Chỉ còn lại ngôn luận của phàm nhân 35
II.  PLATON: GIẢ THIẾT VỀ Ý NIỆM 41
  Tư tưởng Platon qua các tác phẩm để lại? 41
  Gia sản của Parménide 43
  Lắng nghe eidos 44
  Sự phân ly của các ý niệm 47
  Hồi ức 50
 Dialectique hay sự chú tâm đến chính hữu thể 53
 Toán học: một thí dụ giúp hiểu về ý niệm 55
 Đường phân giới "siêu hình": République VI. 57
 Phẩm vị siêu tuyệt của ý niệm sự Thiện 60
 Vũ trụ, công trình của Đấng Hoá Công: đồng nhất và khác biệt 65
 Nguyên lý Nhất Thể trong tư tưởng Platon.... 66
III.  ARISTOTE: NHỮNG CHÂN TRỜI CỦA TRlỂT HỌC ĐỆ NHẤT 69
  Bản văn và đối tượng của siêu hình học 69
 Một khoa học về các nguyên lý đệ nhất 72
  Lý thuyết về các nguyên nhân 73
■ Có một khoa học nhắm đến hữu thể xét là hữu thể 78
 Viễn tượng hữu thần luận (onto-théologique) của Mét. E1 (Epsilon) 81
 Hữu thể có thể hiểu theo nhiều nghĩa 84
■ Triết học đệ nhất hiểu như là một bản thể luận: Mét. z 89
 Thần học của Mét. A (lambda) 94
IV.  ĐỈNH CAO CUỐI CÙNG CỦA SIÊU HÌNH HỌC CỔ ĐẠI: TRIẾT THUYẾT TÂN PLATON 99
■ Siêu hình học về Nhất Thể nơi Plotin (métaphysique de l'Un) 101
■ Kitô hoá siêu hình học: Augustin 105
V. CÁC SIÊU HÌNH HỌC VÀ THẦN HỌC THỜI TRUNG CỔ 115
■ Một thời đại của "siêu hình học"? 115
■ Bối cảnh: tương quan giữa đức tin và lý trí 119
■ Anselmô và lý chứng hữu thể luận 123
■ Avicenne: Siêu hình học về Shifâ' 128
■ Averroès phê bình tư tưởng của Avicenne 136
■ Đối tượng của siêu hình học theo Thomas Aquinô 138
■ Ngũ đạo của thánh Thomas: "Có Thiên Chúa không?" 142
  Ý tưởng về một scientia transcendens trong tư tưởng kinh viện, từ Duns Scot tới Suarez: nguồn gốc của hữu thể luận 147
VI.  DESCARTES: TRlẾT HỌC ĐỆ NHẤT THEO COGITO 155
■ Có chăng một siêu hình học nơi Descartes? 155
■ Suy niệm thứ nhất: những điều mà ta có thể hoài nghi 158
■ Suy niệm thứ hai: tôi suy tư, tôi hiện hữu - siêu hình học của cogito 160
■ Suy niệm thứ ba: về hiện hữu của Thiên Chúa 164
■ Lịch sử tiếp nhận siêu hình học kép của Descartes 170
VII. SPINOZA VÀ LEIBNIZ: SIÊU HÌNH HỌC THUẦN LÝ VÀ THUẦN NHẤT 173
■ Một siêu hình học đạo đức (métaphysique éthique): Spinoza 173
■ Một siêu hình học tìm kiếm những mô thức bản thể: Leibniz 179
VIII. KANT: SIÊU HÌNH HỌC TRỞ THÀNH PHÊ BÌNH 189
■ Siêu hình học tự nhiên (métaphysique naturelle) 190
■ Siêu hình học phải chăng là một khoa học? 192
■ Kant và triết học siêu nghiệm truyền thống: hiện tượng và vật tự thân 196
■ Phê bình và siêu hình học 198
■ Siêu hình học về tự do 200
■ "Siêu hình học" về sự thiện tuyệt đối 206
■ Có thể chứng minh hiện hữu  của Thiên Chúa không? 210
■ Tương lai của siêu hình học sau Kant 211
IX. SIÊU HÌNH HỌC SAU KANT 215
■ Métaphysik nach Kant? 215
■ Fichte và siêu hình học của Bản Ngã (métaphysique du Moi) 222
■ Siêu hình học đồng nhất của Schelling (métaphysique de l'identité) 228
■ Siêu hình học thứ hai của Schelling 232
■ Siêu hình học tinh thần nơi Hegel 240
■ Siêu hình học hậu-hégel: chặng đường sơ khai của nhân loại hay công việc của một nghệ sĩ? 256
X. HEIDEGGER: SỰ PHỤC SINH CỦA CÂU HỎI VỀ HỮU VÀ CUỘC VƯỢT QUA SIÊU HÌNH HỌC 269
■ Dự phóng giải cấu trúc của lịch sử hữu thể luận 269
■ Câu hỏi về hữu: hai khía cạnh ưu tiên 273
■ Siêu hình học hay biến cố hữu thể 280
■ Cơ cấu hữu-thần-luận của siêu hình học (la constitution onto-théo-logique de la métaphysique) 284
■ Điểm hoàn tất của siêu hình học: não trạng duy kỹ thuật và hư vô 287
■ Đặt lại vấn đề nguyên lý hữu lý 291
 Tâm mức thần học trong nỗ lực 291
■ Vượt qua siêu hình học của Heidegger 293
 Một tư tưởng vẫn là siêu hình? 295
XI. VỀ SIÊU HÌNH HỌC TỪ SAU HEIDEGGER. 299
 Tái khám phá lịch sử của siêu hình học 299
■  Tái khám phá siêu hình học về hiện hữu (existence) Từ Gilson tới Sartre. « Tái khám phá siêu hình học về ngôn ngữ: từ Gadamer đến Derrida 305
■  Tái khám phá siêu hình học về siêu việt: Levinas 316
LỜI KẾT 337
THƯ MỤC CÁC BẢN VĂN CHÍNH YẾU 341