Siêu hình học
Nguyên tác: Metafisica
Tác giả: Tomas Alvira, Luis Clavell, Tomas Melendo
Ký hiệu tác giả: AL-T
Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Ngọc Bảo, OP
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001015
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 324
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001016
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 324
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003415
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003416
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015412
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 3
DẪN NHẬP 5
I. Bản chất siêu hình học 6
1. Khái niệm Siêu hình học 7
2. Siêu hình học như Khoa học về Hữu thể xét như Hữu thể 8
3. Siêu hình học và Tri thức Nhân loại 13
4. Siêu hình học liên quan thế nào đến Đức tin và Thần Học 16
II. Hữu thể - Khởi điểm của siêu hình học 22
1. Khái niệm hữu thể 22
2. Yếu tính - Cách hiện hữu của sụ vật 24
3. Việc hiện hữu (Esse) 25
4. Việc hiện hữu xét như Hiện thế Mãnh liệt nhất 29
5. Ý nghĩa của Esse như động từ nối trong một câu 34
6. Các đặc tính của khái niệm Hữu thể 36
III. Nguyên lý bất - mâu thuẫn 45
1. Nguyên lý đầu tiên và Hữu thể 46
2. Những đường lối diễn tả Nguyên Lý Bất - Mâu thuẫn 47
3. Tri thức quy nạp về Nguyên Lý đầu tiên 49
4. Sự hiển nhiên của nguyên lý này và lối bảo vệ nó nhờ luận chứng "Đối Nhân’ 50
5. Vai trò của nguyên lý đầu tiên trong Siêu hình học 54
6. Những nguyên lý sơ yếu khác đặt cơ sở trên nguyên lý Bất - Mâu thuẫn 56
PHẦN I :CẤU TRÚC SIÊU HÌNH CỦA HỮU THỂ 59
I. Bản thể và phụ thể 60
1. Bản chất Bản thể và Phụ thể 60
2. Việc hiên hữu thuộc về Bản thể 68
3. Phức hợp Bản thể và Phụ thể 70
4. Tri thức của ta về Bản Thể và Phụ Thể 76
II. Các phạm trù 80
1. Khái niệm về các Phạm trù 80
2. Phân loại chín giống tối cao 82
3. Phẩm chất 87
4. Tương quan 92
III. Cấu trúc hiện thế - tiềm năng của hữu thể 102
1. Khái niệm về Hiện thế và Tiềm năng 102
2. Những loại Hiện thế và Tiềm năng 109
3. Tính Ưu tiên của Hiện thế 113
4. Tương quan giữa Hiện thế và Tiềm năng xét như những nguyên lý cấu tạo của Hữu thể 117
5. Viễn tượng Siêu hình học về Hiện thế và Tiềm năng 121
6. Phạm vi siêu hình của hiện thế và tiềm năng 123
IV. Yếu tính của một hữu thể 125
1. Yếu tính: Cách thức của một bản thể 126
2. Yếu tính của những hữu thể vật chất 129
3. Yếu tính của những bản thể thiêng liêng 136
V. Nguyên lý cá vật hóa 138
1. Yếu tính của những hữu thể chỉ tồn tại nơi mỗi cá thể 138
2. Việc tăng bội yếu tính nơi những cá vật 140
3. Việc đơn lẻ hóa yếu tính 142
4. Việc cá vật háo các phụ thể và các bản thể thiêng liêng 146
VI. Esse: Hiện thế tối hậu của một bản thể 149
1. Việc hiện hữu là nền tảng tối hậu của mọi thực tại 149
2. ’ESSE”và Yếu Tính phan biệt nhau thực sự 153
3. Phức hợp "Yếu Tính - Hiện Hữu" là cấu trúc cơ bản của những vật thụ tạo 159
4. ESSe, xét như Hiện thế, là trọng tâm của Siêu hình học Thomas 161
VII. Chủ thể hiện hữu độc lập 165
1. Khái niệm về chủ thể Hiện Hữu Độc Lập 166
2. Phân biệt giữa bản chất và Supppsitum 170
3. Việc hiện hữu thuộc về Suppositum 172
4. Ngôi vị 175
PHẦN II: CÁC SIÊU NGHIỆM 181
I. Những khía cạnh siêu nghiệm của hữu thể 182
1. Khái niệm Siêu nghiệm và các Phạm trù 183
2. Những khía cạnh Siêu nghiệm của Hữu thể 187
3. Hữu thể: Nền tảng của những đặc điểm Siêu nghiệm 192
4. Hữu thể và những đặc điểm của nó đều mang tính loại suy 196
II. Tính đơn chất của hữu thể 200
1. Tính đơn nhất Siêu nghiệm 222
2. Những thể loại và những cấp độ của tính Đơn nhất 204
3. Tính Đa Bội 207
4. Những khái niệm nảy sinh từ tính Đơn nhất, và những khái niệm đối lập với tính Đơn nhất 211
5. Aliquid (“another’or “something”) 213
III. Chân lý 215
1. Hữu thể và Chân Lý 215
2. Chân lý và đặc điểm Siêu nghiệm của Hữu thể 216
3. Chân lý nơi trí năng con người 221
IV. Thiện hảo 224
1. Bản chất của Thiện Hảo 224
2. Thiện hảo và Hoàn Bị 229
3. Thiện hảo và Giá trị 233
V. Cái đẹp 236
1. Bản chất của Cái Đẹp 236
2. Vẻ đẹp và Hoàn bị 240
3. Những cấp độ của vẻ đẹp 242
4. Con người Tri giác Vẻ Đẹp 245
PHẦN III. CĂN NGUYÊN TÍNH 248
I. Nhận thức về căn nguyên tính đích thực 249
1. Kinh nghiệm về tính Nhân quả 250
2. Nguyên Lý Nhân Quả 254
II. Bản chất của căn nguyên tính và các loại căn nguyên 264
1. Bản chất của căn nguyên tính 264
2. Căn nguyên, Nguyên lý, Điều kiện và Cơ hội 266
3. Những loại căn nguyên tính 269
III. Căn nguyên chất liệu và căn nguyên hình thế 276
1. Bản chất căn nguyên chất liệu 277
2. Căn nguyên hình thế 281
3. Tương quan giữa căn nguyên chất liệu và căn nguyên hình thế 284
IV. Những căn nguyên tác thành 289
1. Bản chất căn nguyên Tác thành 290
2. Những loại căn nguyên Tác thành 293
V. Hoạt động xét như hiện thế của căn nguyên tính tác thành 304
1. Bản chất của hoạt động 306
2. Nền tảng của hoạt động 310
3. Những năng lực tác động xét như những nguyên lý gần cho hoạt động 312
VI. Căn nguyên cứu cánh  
1. Bản chất căn nguyên cứu cánh 318
2. Những loại căn nguyên cứu cánh 320
3. Nguyên lý về cứu cánh tính 324
4. Mục đích là căn nguyên cho những căn nguyên khác 332
VII. Căn nguyên tính nơi Thiên Chúa và căn nguyên tính nơi thụ tạo 338
1. Những giới hạn căn nguyên tính thụ tạo 339
2. Những đặc trưng của căn nguyên tính nơi căn nguyên đệ nhất 348
3. Tương quan giữa căn nguyên đệ nhất và những căn nguyên đệ nhị 352