Hữu thể học
Tác giả: Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
Ký hiệu tác giả: NG-G
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005831
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005834
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005835
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005836
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: NÓI CHUNG VỀ SIÊU HÌNH HỌC 5
1. Định nghĩa 7
2. Phương pháp của siểu hình học 12
3. Vấn đề siêu hình học trong lịch sử 16
Chương II: Ý NIỆM HỮU THỂ 26
Ghi chú 26
Ý niệm hữu thể 27
1. Tính chất ngoại thường của ý niệm hữu thể 27
2. Hư vô 39
Chương III: CÁC SIÊU VIỆT PHẨM VÀ CÁC NGUYÊN LÝ ĐỆ NHẤT 42
1. Siêu việt phẩm 42
2. Các nguyên lý đệ nhất 55
Chương IV: SỰ CẤU TẠO CỦA HỮU THỂ HỮU HẠN 61
1. Bản chất và hiện hữu 61
2. Hiện thể và tiềm thể 66
3. Chất thể và mô thể 70
4. Bản thể và tùy thể 74
5. Phạm trù 81
6. Ngôi vị 85
Chương V: CÁC NGUYÊN NHÂN CỦA HỮU THỂ 89
1. Những khái niệm chung 89
2. Các loại nguyên nhân 91
3. Các nguyên nhân nội tại 92
4. Nguyên nhân tác thành 95
5. nguyên nhân mục đích 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO 107