Siêu hình học
Tác giả: Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005647
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 203
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005648
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 203
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005649
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005650
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005651
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005652
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005656
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005689
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 304
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Dẫn nhập 5
1. Hai lối đào tạo/ Hai mục đích 5
2. Hình thức sư phạm 6
3. Nói rõ thêm việc làm bài nhóm: Định hướng, Tài, cách thức làm việc, 7
4. Những nét chính thông điệp Đức tin và lý trí: Tính hợp thời của văn kiện, … 13
Chương Một: ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU HÌNH HỌC 19
I. Định nghĩa và phân loại 19
1. Định nghĩa 19
2. Đối tượng 20
3. Phân chia 21
a, Siêu hình học tổng quát: hữu thể học 21
b. Siêu hình học chuyên biệt 21
4. Phương pháp 21
II. Cơ quan với tôn giáo và khoa học 22
1. Siêu hình học và tôn giáo 22
a, Những tương đồng 22
b. Những dị biệt 22
2. Siêu hình học và khoa học 23
a. Những tương đồng 23
b. Những dị biệt 23
c. Những bổ túc 24
III. Giá trị và công dụng của siêu hình học 25
1. Theo Kant và quan niệm duy lý 25
2. Theo Auguste Comte và quan niệm thực nghiệm 26
3. Nhận định 26
Chương Hai: VẤN ĐỀ TRI THỨC 27
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 27
B. NHỮNG HỌC THUYẾT KHẲNG ĐỊNH 29
I. NHỮNG THUYẾT DUY NGHIỆM: 29
1. Các triết gia duy nghiệm tiêu biểu 29
1) Empedocle (492 - 432) 30
2) Locke (1632 - 1704) 30
3) Condillac (1715 - 1780) 33
4) Hume (1711 - 1776) 36
2. Yếu tính của duy nghiệm chủ nghĩa 39
1) Về nguồn gốc các ý tưởng 39
2) Về trí năng 40
3) Về những thực tại siêu hình 40
3. Phê bình duy nghiệm chủ nghĩa: 41
1) Liên quan đến nguồn gốc các ý tưởng 41
2) Liên quan đến trí năng và tri thức siêu hình 42
II. NHỮNG THUYẾT DUY TRÍ 44
1. Những triết gia duy trí tiêu biểu 44
1) Platon (430 - 347) 44
2) Descartes (1596 - 1650) 47
3) E. Kant (1724 - 1804) 52
2. Yếu tính của duy lý chủ nghĩa 55
1) Lý trí tri thức mà không cần đến kinh nghiệm 55
2) Tri thức có trước kinh nghiệm 56
3. Phê bình duy lý chủ nghĩa 57
III. HỌC THUYẾT NGHIỆM-LÝ (Empirico-rationalisme Aristote-Thomas 58
1. Chủ thể tri thức 58
2. Đối tượng tri thức 59
3. Công việc tri thức 61
4. Phê bình thuyết nghiệm-lý 63
C. NHỮNG HỌC THUYẾT PHỦ ĐỊNH: HOÀI NGHI CHỦ NGHĨA 63
1. Vài hình thức hoài nghi chủ nghĩa: 63
1) Chủ nghĩa chống giáo điều: Arcesilas (315 - 241) 63
2) Hoài nghi chủ nghĩa: Pyrrhon (365 - 275) 64
2. Yếu tính của hoài nghi chủ nghĩa 67
3. Phê bình hoài nghi chủ nghĩa 68
Chương Ba: HỮU THỂ HỌC SIÊU HÌNH HỌC TỔNG QUÁT 69
A. KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT 69
1. Định nghĩa 69
2. Đối tượng 70
3. Phương pháp: nội quan, ngoại quan, tiến trình nghiên cứu 70
B. QUAN NIỆM VỀ HỮU THỂ 75
1. Quan niệm về hữu thể là một quan niệm nguyên thủy 75
2. Quan niệm về hữu thể là một quan niệm siêu việt 78
3. Quan niệm về hữu thể là một quan niệm tương tự 80
C. "KHOA HỌC" VỀ HỮU THỂ 83
1. Hữu thể trong tư tưởng Hy Lạp 83
2. Hữu thể nào đó và hữu thể tối thượng 84
3. Vấn đề duy nhất tính của hữu thể 85
4. Vô thể 87
5. Tính phủ định và hư vô 88
6. Bản thể và tùy thể 92
D. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA HỮU THỂ 95
1. Những đặc tính phạm trù 95
2. Những đặc tính siêu việt 95
a) Nhất thể tính 95
b) Chân tính 96
c) Thiện tính 97
E. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA HỮU THỂ 97
1. Những nguyên lý nội tại 97
a. Nguyên lý mô thể 98
b. Nguyên lý chất thể 98
2. Những nguyên lý ngoại tại 98
a. Nguyên lý tác thành 99
b. Nguyên lý cứu cánh 100
F. YẾU TÍNH và HỮU TÍNH 101
1. Yếu tính 102
2. Hữu tính 103
3. Thiên Chúa 107
4. Nhận định 109
Chương Bốn: NHỮNG VẤN ĐỀ SIÊU HÌNH (SHH CHUYÊN BIỆT) 111
I. VŨ TRỤ ĐƯỢC LÀM NÊN BẰNG GÌ? 111
1. Đặt vấn đề 111
2. Giải thích 112
I. Đặt vấn đề 132
2. Giải thích 132
3. Những câu trả lời tiêu biểu : Démocrite, Platon, Hobbes, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Freud 132
III. CÓ MỘT CÁCH SỐNG ĐÚNG ĐAN KHÔNG? 142
1. Đặt vấn đề 142
2. Giải thích 142
3. Những câu trả lời tiêu biểu: Kant, Kierkegaard, Sartre, Protagoras, Aristote, Aristippe, Epicure, Diogène, Heidegger, Nietzsche 143
IV. CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC TỰ DO KHÔNG ? 155
1. Đặt vấn đề 155
2. Giải thích 155
3. Những câu trả lời tiêu biểu : Zénon, Thánh Augustin, Spinoza, Hume, Kant, Sartre 155
V. THIÊN CHÚA CÓ HIỆN HỮU KHÔNG ? 165
1. Đặt vấn đề 165
2. Giải thích 165
3. Những câu trả lời tiêu biểu : Aristote, Thánh Thomas, Descartes, Berkeley, Kant, Kierkegaard, Russel, Einstein, Schlick, Sartre 165
VI. THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN 178
1. Đặt vấn đề 178
2. Giải thích 178
3. Những câu trả lời tiêu biểu: St Augustinô, St Thomas, Newton, Leibniz, Berkeley, Kant, Nietzsche, A. Einstein, Rechenbach, Schlick, Kitôgiáo 178
Chương Năm: SIÊU HÌNH HỌC QUA DÒNG THỜI GIAN 184
I. THỜI CỔ ĐẠI 185
1. Platon với cái bên kia những dấu hiệu bên ngoài 185
2. Siêu hình học Aristote 187
II. BIỂN ĐỔI SIÊU HÌNH HỌC 189
1. Thiên Chúa sáng tạo và bằng chứng hữu thể học 189
2. Siêu hình học và Thần học nơi Thánh Thomas 191
III. TỪ SỰ TRỞ VỀ VỚI LÝ TRÍ ĐẾN SỰ LÀM GIẢM GIÁ TRỊ SIÊU HÌNH HỌC 194
1. Khoa siêu hình học của Descartes 194
2. Các hệ thống lớn 198
3. Thuyết thực nghiệm 201
IV. KANT VÀ VẤN ĐỀ SIÊU HÌNH HỌC 204
1. Hoạt động của chủ thể và khoa học 204
2. Phê bình của Kant về siêu hình học 206
V. THỜI PHỤC HƯNG VÀ SỰ CHỐI BỎ SIÊU HÌNH HỌC 209
1. Từ thế hệ sau Kant đến Bergson 205
2. Chủ nghĩa thực nghiệm và thuyết Mác-xít 211
VI. TÍNH THỜI SỰ CỦA SIÊU HÌNH HỌC 212
1. Hamelin, Husserl và Heidegger 212
2. Siêu hình học và các hệ thống 215
3. Siêu hình học và kinh nghiệm 216
4.  Siêu hình học và nỗ lực triết lý 218
Chương Sáu: SIÊU HÌNH HỌC TRẢI QUA PHÊ BÌNH, CHẾ NHẠO VÀ ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ 221
I. NHỮNG NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT 221
1. Làm sáng tỏ những đặc điểm và tương quan 221
2. Phê bình của Kant và Bergson 221
3. Những chế nhạo của Hume và Nietzsche 221
II. NHƯNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU HÌNH HỌC  230
1. Siêu hình học và tính siêu việt 231
2. Siêu hình học và thần học 238
3. Siêu hình học và tính hữu lý 238
4. Siêu hình học và trực giác 241
5. Siêu hình học và hệ thống 243
III. PHÊ BÌNH SIÊU HÌNH HỌC 245
1. Henri Bergson: Phê bình các hệ thống 246
2. Emmanuel Kant: Phê bình lý trí thuần túy 254
IV. SIÊU HÌNH HỌC BỊ CHẾ NHẠO 260
1. David Hume 260
2. Friedrich Nietzsche 272
KẾT LUẬN 286
Tải liệu tham khảo 294
Mục Lục 295