Đàng thánh giá với sách Diễm ca
Nguyên tác: Via cruscis con il cantico dei cantici
Tác giả: Carmela Monopoli
Ký hiệu tác giả: MO-C
Dịch giả: Lm. Louis Gonzaga Đặng Quang Tiến
DDC: 242.34 - Mùa chay và Phục sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013342
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 81
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013343
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 81
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013344
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 81
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013345
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 81
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013346
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 81
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Dẫn nhập 7
Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu chịu xử án 11
Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác thánh giá 16
Chặng thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lấn thứ nhât 20
Chặng thứ bốn: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ 25
Chặng thứ năm: Ông Simon vác đỡ thập giá Chúa 31
Chặng thứ sáu: Bà Vêrônica lau mặt Chúa 36
Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai 42
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Giêrusalem 47
Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 51
Chặng thứ mườit: Chúa Giêsu bị lột áo ra 56
Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá 61
Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chết trên thập giá 65
Chặng thứ mười ba: Hạ xác Chúa Giêsu 69
Chặng thứ mười bốn: Táng xác Chúa Giêsu vào huyệt đá 73
Chúa Giêsu sống lại 77